Најновије

Дискусија Посланичка група

МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ

Поштована министарко Калановић, поштовани представници Министарства, даме и господо народни посланици, још једном ћу на самом почетку рећи да ће посланичка група СПС – ЈС подржати закон о привредним друштвима, јер сматрамо да овај предлог доноси боља решења и сматрамо да овај предлог поједностављује праксу.

Тачно је да је данашњи Закон о привредним друштвима, који је ступио на снагу 2005. године, направио један корак напред у регулисању привредних друштава у Србији, али пракса и период након усвајања овог законског предлога је показала да постоје извесни проблеми, када је реч о примени одређених одредби, да постоје одређене нејасноће у примени, односно да постоје одређене правне празнине.

Наравно, са друге стране постоји и потреба усаглашавања законодавства са законодавством ЕУ, измењеним након ступања на снагу Закона о привредним друштвима и та потреба јесте карактеристична, када је реч о земљама у транзицији.

Оно што је такође важно, постоји потреба да се реше одређене контрадикторности Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту хартија од вредности, односно да се Закон о привредним друштвима усклади са новим законом о тржишту капитала.

Разлоге које сам навео уз све остале разлоге који су наведени врло прецизно и такстативно у образложењу овог законског предлога, јасно говоре о неопходности не измене и допуне постојећих закона, имајући на уму пре свега оно што се дефинише овим законом, значај област који се дефинише, имајући на уму обим неминовних промена, дакле, већ се намеће потреба за доношењем једног новог закона који ће нормативно унети и правну сигурност и јасноћу привредног окружења и који ће спречити, како бих рекао, уношење штетне неизвесности у пословању.

Такође, желим да изразим задовољство што је везано за овај законски предлог, на чијој изради се, колико смо могли чути, радило јако дуго, желим да изразим задовољство што је везано за овај законски предлог вођена једна квалитетна јавна расправа, о томе смо могли чути у уводном излагању министра, у којој су учествовали, како је између осталог речено, представници међународних институција, који су укључени у реформу привредног законодавства. То је нешто што треба да буде пракса, када је реч о суштински важним законским предлозима, односно када је реч о системским законима.

Наравно, подржавајући овај законски предлог пре свега желимо да подржимо  циљ који се жели постићи усвајањем овог законског предлога, а то је јасна додела и утврђивање начина спровођења и заштите власничких права у односима које привредно друштво успоставља и наравно, онај основни економски циљ, о којем је такође било речи, а то је смањивање трансакционих трошкова који се јављају у размени и спровођењу и заштити власничких права у платном промету.

Као неки од важних специфичних циљева, од чије реализације ће зависити остваривање суштински овог основног економског циља, а који нацрт треба да оствари, наводе се доследније разликовање друштва са ограниченом одговорношћу и акционарских друштава, појачана одговорност директора, али и чланова акционара, увођење једнодомног и дводомног система управљања, као и детаљније уређење заштите повериоца.

Кључне новине, када је реч о друштву са ограниченом одговорношћу су врло прецизно дефинисане и огледају се у томе да је искључено ограничење броја чланова које друштво може да има. Укинута је књига чланова друштва, односно уведена је евиденција и својство члана стиче се уписом у регистар. Основни капитал изражава се у динарима и износи 50 хиљада динара. Уписани капитал се уплаћује након регистрације друштва. Разрађен је систем додатних уплата, могућности избора између једнодомног и дводомног система управљања и могућност постојања више директора који могу бити и правна лица и непостојање, о томе је говорио колега Раденковић, управног одбора.

Функција управљања одвојена је од надзора, разликовање искључења члана одлуком скупштине у судском поступку и разрађене одредбе о иступању чланова.

Што се тиче акционарског друштва, два су резултата једног суштински новог приступа. Први, подела на затворена и отворена акционарска друштва је сувишна и други, број акционара није важан у одређивању да ли друштво може, односно мора да буде јако.

Оно што је такође важно и што треба рећи, када је реч о акционарским друштвима, дакле, акционарска друштва ће морати да имају статут, што до сада није била обавеза. Директори су и до сада одговарали својом имовином, ако се докаже да су направили штету. Али, сада су уведене и прецизиране постојеће одредбе везане за њихову одговорност. Прецизирано је на који начин се санкционише повреда тих дужности. Детаљније је прописана надлежност судова. Верујемо да ће то довести до једне боље, односно озбиљније примене у пракси након усвајања овог законског предлога.

Такође, желимо да верујемо да ће ново законско решење уклонити уочене проблеме у пракси, када је реч о заштити повериоца, мањинских акционара и о томе је такође било речи.

Предлог закона се определио за слободу избора управљања акционарским друштвом, али за разлику од оног решења које данас имамо, начин избора и надлежности органа у оба система управљања доследно су уређени, што уосталом и јесте пракса, када је реч о земљама ЕУ.

Овим законским предлогом решена је једна правна празнина која је представљала озбиљан проблем, а тиче се тога како одређене групе лица могу да остваре своја права ако су привредна друштва брисана из регистра, односно није спроведен стечај и није спроведен поступак ликвидације, што такође сматрамо изузетно важним.

Када је реч о ликвидацији, то желим да кажем на самом крају када већ говорим о овом законском предлогу, дакле, предвиђена је и принудна ликвидација, чиме је такође, рекао бих, попуњена правна празнина важећег закона, који иначе јесте предвиђао ликвидацију, као нужну меру, зависну од одлуке друштва и то је некада значило немогућност спровођења.

Дакле, још једном на самом крају, када је реч о овом законском предлогу, посланички клуб СПС ЈС, у дану за гласање подржаће овај законски предлог.

Такође, желим да кажем да ћемо подржати и Предлог закона о споразумном реструктурирању привредних друштава, јер подржавамо оно што се жели постићи, а то је благовремено препознавање и решавање финансијских потешкоћа предузећа и стварање услова за наставак њиховог пословања.

Дакле, суштина је створити институционални оквир за ефикасније преговарање предузећа са банкама о реструктурирању њихових дугова, односно овај закон треба да створи један квалитетан правни оквир за ван судско споразумно реструктурирање дугова привреде према банкама и другим повериоцима, а као што је већ речено, посредничку улогу у овом процесу имаће Привредна комора Србије. привредна комора треба да доведе у везу дужнике и повериоце и да посредује у процесу преговарања, ради дефинисања дужничко-поверилачких односа и склапања успешног споразума. Наравно да је, када је реч о самој привредној комори, наравно да је битан одговарајући капацитет, мислим на административни капацитет којим располаже Привредна комора Србије, наравно да је битно искуство које Комора има у поступку арбитраже, са друге стране чланови Привредне коморе јесу и привредни субјекти и предузећа и јесу банке, што свакако треба да обезбеди лакшу везу између дужника и поверилаца ради покретања и спровођења поступка и у том контексту ми сматрамо да је постојање посредника изузетно важно.

Дакле, шта је важно и неопходно за отпочињање самог процеса, и о томе је између осталог било речи? Да постоје најмање две банке које ће учествовати у преговорима односно које ће препознати да је опоравак предузећа одржив на дужи период и да им реструктурирање омогућава повољно намирење потраживања. Наравно, потребно је да се преговори воде уз посредовање Привредне коморе Србије, која доноси и посебан акт, како би се ближе дефинисала цела процедура.

Наравно да желимо да верујемо да је усвајање овог законског предлога један огроман корак напред ка решавању опште неликвидности привреде, која уз огроман број блокираних рачуна јесте заиста озбиљан проблем пословања данас у Србији. Управо из тог разлога посланички клуб СПС ЈС у дану за гласање подржаће и овај законски предлог. Захваљујем.

 

Категорије: Посланичка група