ТРЕЋЕ ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НС РС Посланичка група

Предлог закона о утврђивању јавног интераса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”
ИВАНА ДИНИЋ: Поштовани председниче, поштована госпођо министарко, поштовани представници Министарства, поштоване колеге народни посланици и посланице, пред нама је Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”.

Долазим из југоисточног дела Србије, из Ниша, те сматрам да је ово један пројекат од велике важности за развој јужног и југоисточног дела Србије, али исто тако и за целу Србију и регион.Предложени закон је посебан, специјалан закон и по свему јединствен у законској процедури. Значи, доношење овог закона за нашу државу је немерљив, јер корист која се остварује реализацијом пројекта изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток” огромна и у економској ситуацији, у којој се налази Србија, дугорочна и вишеструка.

Предложени закон са правног аспекта је углавном процесно правне природе, јер се њиме регулише процедура утврђивања јавног интереса, експропријације и прибављања документације ради реализације споменутог пројекта.У том смислу треба истаћи да суштину овог закона чине поступци, који у односу на редовне поступке утврђивања јавног интереса, експропријације и прибављања документације, подразумевају једноставнију, бржу и јефтинију процедуру.

Оно што је од велике важности је то да се доношењем овог закона отпочиње реализација заједничких циљева Републике Србије и Руске Федерације утврђених Законом о потврђивању Споразума закљученог између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у облати нафтне и гасне привреде.

Овим законом је прописано да ће Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације пружити помоћ око пројектовања, изградње и коришћења објеката у оквиру реализације и пројекта магистралног гасоводног система о изградњи из Руске Федерације у Црно море, територију трећих земаља и Републику Србију за транзит и испоруке природног гаса у друге земље Европе и изградњу на територији Републике Србије.

Овај пројекат је по многим својим карактеристикама специфичан и веома сложен, а како је ово први пројекат овакве врсте и обима у Републици Србији, постојећи законски оквир у одређеним сегментима ствара препреке за реализацију пројекта у предвиђеним роковима.Због тога је неопходно пронаћи решење којим ће се постојеће препреке превазићи и пројекат реализовати у року и на начин како је то предвиђено одредбама наведеног споразума.Да би уочене препреке превазишли, а да при томе не нарушимо постојећи систем установљен важећим прописима, и то изменама и допунама већег броја прописа, неопходно је донети посебан закон којим би прописивао посебна правила применљива искључиво на овај пројекат.Такав пропис би изменама и допунама важећег законског оквира у области стицања одговарајућег права на земљишту и изградње линијских и инфраструктурних објеката створио оквир за несметану реализацију пројекта изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”.

Стога је неопходан закон који би утврдио посебна правила потпуне експропријације која води стицању својине на експроприсаним непокретностима од стране корисника експропријације, затим непотпуне експропријације која води стицању трајног права службености на експроприсаним непокретностима, па тако и привременог заузимања за потребе изградње.Корисник експропријације има сва права, обавезе и одговорности које су предвиђене Законом о експропријацији и одредбама овог закона.

У циљу заштите права интереса власника земљишта, у погледу утврђивања експроприационе накнаде, одговарајуће одредбе важећег Закона о експропријацији треба оставити непромењеним из разлога што су се у пракси показале као добра заштита власника непокретности од воље инвеститора, без обзира на државне интересе за изградњу.

Оно што је такође неопходно регулисати јесте питање прибављања одговарајућих дозвола за изградњу, али имајући у виду специфичност објекта који се гради и специфично право инвеститора, са једне стране, а не мењати суштину постојећег система дозвола, са друге стране. Дакле, ради ефикасније реализације целокупног пројекта изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток” потребно је прописати одређена прецизирања и одступања у одређеним фазама рада, краће рокове поступања свих органа укључених у реализацију пројекта и ажурност ради спречавања штетних последица које могу настати услед одлагања почетка изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”.

Подношењем овог закона стварају се реални услови за изградњу и реализацију овог пројекта из разлога што се доношењем истог могу превазићи постојећи проблеми у виду законског оквира дефинисаних већ установљеним прописима и тиме омогућити израда пројекта међународног гасовода на територији наше државе.

Ова влада Републике Србије је од првог дана свог рада, па до данас, показала своју доследност и способност у сваком настојању да државу уздигне на виши ниво развоја, како привредног, тако и економског. Уз посредовање ЕУ, статус

Републике Србије подигнут је на највиши политички ниво. Својим радом Влада Републике Србије је направила вредан спољнополитички пробој у најзначајнијим националним и интернационалним питањима и својим континуитетом показала да неће бити раскорака између речи и дела, те тако и своју спремност да у постојећој ситуацији  сачува интегритет и суверенитет државе.

Предлог закона који је данас пред нама представља врло значајан део пројекта изградње међународног гасовода, а од великог је значаја и за покретање новог вида развоја енергетике у нашој земљи.С обзиром на озбиљност пројекта, Влада Републике Србије обезбедила је све услове за реализацију истог, обезбеђене су банкарске гаранције и новац потребан за изградњу у 2013.години. Одговорност Владе Републике Србије показује на овај начин спремност да се прикључи међународним токовима.

Реализацијом овог пројекта Република Србија ће бити једна од најзначајнијих енергетских чворишта на Балкану, али и шире.Овај пројекат такође осликава добар однос између Републике Србије и Руске Федерације. Са друге стране, Република Србија има људе, кадрове и предузећа која су способна да обаве велики део тих радова и да упосле велики број радника и опреме. У циљу праћења реализације и изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”, Влада Републике Србије ће по ступању овог закона на снагу оформити радно тело које ће чинити представници министарстава надлежних за послове енергетике, финансија, грађевинарства и просторног планирања.

Оно што је веома значајно за нашу државу је то да за доношење и спровођење овог закона нису потребна средства из буџета Републике Србије. Корист и економски ефекти примене овог закона за Србију су вишеструко позитивни, а то су: ангажовање грађевинске оперативе са упосленошћу великог броја радника у дужем временском периоду; попуна буџета Републике Србије наплатом разних такси које терете кориснике експропријације; допремање гаса међународним гасоводом у Републику Србију чиме се обезбеђује дугорочна енергетска стабилност наше државе услед широког спектра примене гаса као сировине, као енергент за грејање, као алтернативно гориво, у хемијској индустрији као извор водоника у производњи азотног ђубрива.

Већа количина гаса, осим енергетске сигурности, обећава и конкурентност, како на европском, тако и на нашем тржишту касније, што би требало да омогући већу повољност цене тог енергента, повећање безбедности, као и квалитета у снабдевању гасом, регулисање својинских имовинско-правних односа, као и утврђивање сувласничких удела у компанијама које ће бити основане ради реализације Споразума са Руском Федерацијом или, прецизније речено, компанија које ће се бавити изградњом трасе природног гаса преко територије Републике Србије.

С обзиром на све наведене чињенице и одговорност коју овим предлогом закона преузима Влада Републике Србије, која је кроз досадашње остварење својих програмских циљева показала своју способност у томе, СПС ће у дану за гласање подржати овај предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса “Јужни ток”, у нади да ће се што пре створити услови за почетак изградње гасовода “Јужни ток” и реализовати јединствени пројекат у том смислу. Хвала.

Категорије: Посланичка група