Најновије

Осмо ванредно заседање НСРС – Ивана Динић Посланичка група

ИВАНА ДИНИЋнародна посланица СПС:

“   Што се тиче дугорочних економских ефеката, који се крећу у правцу унапређења билатералних односа између Републике Србије и Народне Републике Кине, стварају се услови за развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре. Од посебног је еколошког значаја то што се преусмеравањем тешког теретног саобраћаја, смањује бука и емисија штетних гасова, чиме се утиче на заштиту животне средине. Реализација пројекта изградње моста Земун – Борча је такође од великог инфраструктурног значаја, јер представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридором 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом, а за преко пола милиона житеља београдских општина – Земуна, Палилуле и Новог Београда је остварена боља саобраћајна веза.  “

ИВАНА ДИНИЋнародна посланица СПС на Осмом ванредном заседању          Народне скупштине Републике Србије о Предлогузакона о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлогузакона о измени Закона о преузимању обавеза здравственихустанова према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дугРепублике Србије, Предлогу закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у областиинфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе НароднеРепублике Кине и Предлогу закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију Програма „Кредит запомоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарскогсектора и подршку локалном развоју кроз јавна комуналнапредузећа :

 

“Пред нама је данас и Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који има за циљ унапређење билатералних односа и сарадње у области инфраструктуре између ове две земље.

Да би дошло до реализације овог међународног споразума, било је потребно отклонити процедуралне сметње, што говори о несумњиво великом напору Владе Републике Србије у погледу отварања граница наше привреде према привреди других земља. Наиме, промоција сталног развоја кинеско-српског стратешког партнерства не само да је на добробит кинеско-српских односа, већ и светског мира, развоја и сарадње.

Од почетка рада ова Влада Републике Србије је схватила значај размене искуства између Републике Србије и њених стратешких партнера, као и потенцијалних стратешких партнера, озбиљност и комплементарност економско-трговинске сарадње, заједничке погледе на бројна међународна и територијална питања, противљење мешању других земаља у унутрашњу политику. Због тога је Република Србија на добром путу да у политичкој, економској, дипломатској и другим сферама оствари значајан регионални утицај, као веома важна земља западног Балкана.

Ми морамо да будемо свесни да се уз убрзани процес придруживања ЕУ и уз убрзани економски развој, захтеви за изградњу инфраструктуре повећавају. Србија је спремна да уложи позитивне напоре за повећање извоза, привлачење страног капитала и развој економије.

Наиме, Влада Републике Србије је са Владом Народне Републике Кине 2009. године у Пекингу потписала Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре, који је био основа за сарадњу две земље у различитим областима. На основу тог споразума започела је реализација неколико заједничких пројеката за која су средства обезбеђена из кредита кинеске ЕКСИМ банке, за који је Влада Републике Србије дала гаранцију да ће се средства зајма користити искључиво за плаћање 85% од вредности уговора, као и да се средства кредита не могу користити за плаћање трошкова пореза, царина и других дажбина, док се преосталих 15% од вредности уговора обезбеђује из буџета Републике Србије.

Ова билатерална сарадња резултирала је потписивањем уговора и изградњом београдског моста Земун – Борча, са припадајућим саобраћајницама, као и другим улагањима у саобраћајну инфраструктуру и то на пројекту изградње деоница Обреновац – Љиг, аутопута Е763, пројекту изградње деонице Појате – Прељина и регионалног пута Нови Сад – Рума, али енергетску инфраструктуру, што показује пројекат ревитализације блокова ТЕ “Костолац Б”, што захтева додатне измене Анекса број 1.

Како су Законом о министарствима образована садашња министарства и њихови делокрузи, улогу наручиоца овог споразума, уместо Министарства за националне инвестициони план, преузело је Министарство финансија Републике Србије, те је, сходно томе, започета процедура за измене и допуне Анекса број 1, Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре, због потребе да се измене називи ресора задужених за праћење и спровођење овог споразума.

Овај закон је потребно донети по хитном поступку јер је реализација пројекта изградње моста Земун – Борча у току. Када, са друге стране, разматрамо оправданост приоритета реализација имплементације ових пројеката у наредном периоду, потребно је да имамо увид у то да је краткорочни економски ефекат 76,5 милиона евра за домаће грађевинске фирме и произвођаче грађевинског материјала, који ће на пројекту бити ангажоване као подизвођачи.

Што се тиче дугорочних економских ефеката, који се крећу у правцу унапређења билатералних односа између Републике Србије и Народне Републике Кине, стварају се услови за развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре. Од посебног је еколошког значаја то што се преусмеравањем тешког теретног саобраћаја, смањује бука и емисија штетних гасова, чиме се утиче на заштиту животне средине. Реализација пројекта изградње моста Земун – Борча је такође од великог инфраструктурног значаја, јер представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридором 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом, а за преко пола милиона житеља београдских општина – Земуна, Палилуле и Новог Београда је остварена боља саобраћајна веза.

Због свих ових позитивних ефеката, како економских, еколошких, техничких, тако и инфраструктурних, СПС ће у дану за гласање подржати овај предлог закона о потврђивању Анекса број 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.”

Категорије: Посланичка група