Најновије

План активности Форума жена Социјалистичке партије Србије Форум жена

На основу члана 29. Правилника о организацији и деловању Форума жена Социјалистичке партије Србије, Скупштина Форума жена Социјалистичке партије Србије усвојила је

ПЛАН АКТИВНОСТИ ФОРУМА ЖЕНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ

Полазећи од усвојених докумената на 8 Конгресу Социјалистичке партије Србије (у даљем тексту: СПС), – Програма, Статута и Програмске декларације Форума жена (у даљем тексту: ФОЖ) и одредаба Правилника о организацији и деловању Форума жена СПС, План активности ће обухватити кључна питања од значаја за настављање његовог деловања, као посебног облика организовања СПС и реализацију постављених циљева и задатака.

Имајући у виду политичку опредељеност, професионалност, ентузијазам, хуманост, енергију и капацитет жена, које чине већину нашег становништва, тако и према образованости,  жене ФОЖ ће своју активност усмерити на одређене приоритете којима се остварују циљеви његовог организовања.  Организована активност ФОЖ, посебно треба  да допринесе бржим променама у положају жена, постизању  равноправности у породици, радно – правном статусу, политичком деловању, очувању и заштити породице,  као и стварању услова за већу бригу друштва за стимулисање свих облика равноправности, посебно осетљивих група наших суграђана (права трудница, деце, старих, болесних,…).

Предложени План активности, обухвата и одређене неопходне организационе активности, као и поједина актуелна питања из разних области друштвеног живота у Републици, и то:

 1.  Окончати поступак избора  органа ФОЖ, уз активно учешће координаторки на нивоу округа у општинским, градским и покрајинским организацијама СПС и доношење Плана активности на тим нивоима.
          С обзиром да један мањи број општинских и покрајинских организација СПС, није завршио конституисање скупштина и избор органа ФОЖ, то би требало обавити  до краја  овог месеца, како би била успостављена организација ФОЖ у свим организацијама СПС. Тиме би се спровели ставови из усвојених дукумената, успоставила потребна сарадња и  омогућила реализација Плана ФОЖ у свим деловима и нивоима његове организованости и деловања.
 2. Избор дела органа ФОЖ, нових  7 чланица Председништва.
      С обзиром да је у највећем броју  извршено конституисање и избор органа ФОЖ у општинским, градским и покрајинским организацијама СПС, имајући у виду предлоге са терена и до сада постигнуте резултате, као и поштовања принципа територијалне заступљености, предлаже се избор седам чланица Председништва.
 3. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и деловању ФОЖ СПС.
      У циљу унапређења организације и деловања ФОЖ, у складу са искуствима из праксе, предлажу се неопходне промене Правилника.    
 4. Доношење Одлуке о образовању радних тела Председништва и именовање председнице и чланица тих тела.
      ​У циљу ближе разраде и непосредног спровођења Плана активности и укључивање што већег броја жена чланица ФОЖ на његовој реализацији, Одлуком коју доноси Председништво, образују се савети за поједине области рада и утврђена питања којима ће се бавити. Радом Савета биће обухваћена питања која се односе на: проблематику везану за радно – правни статус жена и запошљавање, здравствену заштиту и здравствено осигурање, социјалну заштиту, породицу и бригу о деци и др.
 5. Покретање иницијатива и подношење предлога надлежним органима и институцијам система за успостављање законодавне и у пракси реалне, пуне равноправности жена и једнаку заступљеност на свим местима рада и одлучивања. Праћење закона и других прописа и њихове примене у пракси и предлагање одређених промена, уколико су се показали као препрека професионалној, правној, економској, политичкој и свакој другој равноправности жена.
 6. Подстицати предузимање мера за једнако вредновање професионалности, квалитета и резултата рада жена,  заштиту од мобинга и ускраћивања права из радног односа, повећање личне и опште одговорности.
 7. Сагледавање мера и активност на економском и моралном јачању породице, унапређењу и заштити права деце и трудница, у разним сегментима правне и економске сигурности.
      Један од циљева ове активности је и спречавање, односно заустављање  „беле куге“ у нашој Републици, што је национални интерес.Стварање услова за ширење програма вантелесне оплодње, подстицање рађања деце и побољшање економског и правног положаја деце, у функцији су неговања материнства на радост породице, али и допринос друштву на повећању наталитета.
 8. Унапређење здравствене заштите жена, кроз њену доступност и смањење трошкова за посебне здравствене услуге које користе жене, као и оне које су у функцији обнављања живота.
 9. Покретање иницијатива у циљу развоја демократских односа, солидарности и правде и афирмација жена у друштву, породици и професији.
 10. Доношење Програма за политичку едукацију и информисаност свих чланица ФОЖ.
 11. Доношење Програма мера за реализацију међународних стандарда о остваривању људских права, посебно права жена и слободе која су уређена актима међународних организација.

За реализацију овог Плана Председништво ће донети посебан Оперативни план  и ближе дефинисати садржај и питања које поједине теме обухватају, носиоце активности, рокове и начин припреме и др.

Усвајањем овог Плана, истовремено се предлаже да се исти може допунити образложеним иницијативама и предлозима органа ФОЖ у општинским, градским и покрајинским организацијама СПС. С тим у вези, потребно је да Скупштина овласти Председништво да утврди  Оперативни плана за реализацију  усвојеног Плана  активности и достави га органима ФОЖ у свим организацијама СПС, у циљу информисања и реализације.

Председница Скупштине Форума жена СПС

Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Категорије: Форум жена