Plan aktivnosti Foruma žena Socijalističke partije Srbije Forum žena

Na osnovu člana 29. Pravilnika o organizaciji i delovanju Foruma žena Socijalističke partije Srbije, Skupština Foruma žena Socijalističke partije Srbije usvojila je

PLAN AKTIVNOSTI FORUMA ŽENA SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE

Polazeći od usvojenih dokumenata na 8 Kongresu Socijalističke partije Srbije (u daljem tekstu: SPS), – Programa, Statuta i Programske deklaracije Foruma žena (u daljem tekstu: FOŽ) i odredaba Pravilnika o organizaciji i delovanju Foruma žena SPS, Plan aktivnosti će obuhvatiti ključna pitanja od značaja za nastavljanje njegovog delovanja, kao posebnog oblika organizovanja SPS i realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka.

Imajući u vidu političku opredeljenost, profesionalnost, entuzijazam, humanost, energiju i kapacitet žena, koje čine većinu našeg stanovništva, tako i prema obrazovanosti,  žene FOŽ će svoju aktivnost usmeriti na određene prioritete kojima se ostvaruju ciljevi njegovog organizovanja.  Organizovana aktivnost FOŽ, posebno treba  da doprinese bržim promenama u položaju žena, postizanju  ravnopravnosti u porodici, radno – pravnom statusu, političkom delovanju, očuvanju i zaštiti porodice,  kao i stvaranju uslova za veću brigu društva za stimulisanje svih oblika ravnopravnosti, posebno osetljivih grupa naših sugrađana (prava trudnica, dece, starih, bolesnih,…).

Predloženi Plan aktivnosti, obuhvata i određene neophodne organizacione aktivnosti, kao i pojedina aktuelna pitanja iz raznih oblasti društvenog života u Republici, i to:

 1.  Okončati postupak izbora  organa FOŽ, uz aktivno učešće koordinatorki na nivou okruga u opštinskim, gradskim i pokrajinskim organizacijama SPS i donošenje Plana aktivnosti na tim nivoima.
          S obzirom da jedan manji broj opštinskih i pokrajinskih organizacija SPS, nije završio konstituisanje skupština i izbor organa FOŽ, to bi trebalo obaviti  do kraja  ovog meseca, kako bi bila uspostavljena organizacija FOŽ u svim organizacijama SPS. Time bi se sproveli stavovi iz usvojenih dukumenata, uspostavila potrebna saradnja i  omogućila realizacija Plana FOŽ u svim delovima i nivoima njegove organizovanosti i delovanja.
 2. Izbor dela organa FOŽ, novih  7 članica Predsedništva.
      S obzirom da je u najvećem broju  izvršeno konstituisanje i izbor organa FOŽ u opštinskim, gradskim i pokrajinskim organizacijama SPS, imajući u vidu predloge sa terena i do sada postignute rezultate, kao i poštovanja principa teritorijalne zastupljenosti, predlaže se izbor sedam članica Predsedništva.
 3. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i delovanju FOŽ SPS.
      U cilju unapređenja organizacije i delovanja FOŽ, u skladu sa iskustvima iz prakse, predlažu se neophodne promene Pravilnika.    
 4. Donošenje Odluke o obrazovanju radnih tela Predsedništva i imenovanje predsednice i članica tih tela.
      ​U cilju bliže razrade i neposrednog sprovođenja Plana aktivnosti i uključivanje što većeg broja žena članica FOŽ na njegovoj realizaciji, Odlukom koju donosi Predsedništvo, obrazuju se saveti za pojedine oblasti rada i utvrđena pitanja kojima će se baviti. Radom Saveta biće obuhvaćena pitanja koja se odnose na: problematiku vezanu za radno – pravni status žena i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje, socijalnu zaštitu, porodicu i brigu o deci i dr.
 5. Pokretanje inicijativa i podnošenje predloga nadležnim organima i institucijam sistema za uspostavljanje zakonodavne i u praksi realne, pune ravnopravnosti žena i jednaku zastupljenost na svim mestima rada i odlučivanja. Praćenje zakona i drugih propisa i njihove primene u praksi i predlaganje određenih promena, ukoliko su se pokazali kao prepreka profesionalnoj, pravnoj, ekonomskoj, političkoj i svakoj drugoj ravnopravnosti žena.
 6. Podsticati preduzimanje mera za jednako vrednovanje profesionalnosti, kvaliteta i rezultata rada žena,  zaštitu od mobinga i uskraćivanja prava iz radnog odnosa, povećanje lične i opšte odgovornosti.
 7. Sagledavanje mera i aktivnost na ekonomskom i moralnom jačanju porodice, unapređenju i zaštiti prava dece i trudnica, u raznim segmentima pravne i ekonomske sigurnosti.
      Jedan od ciljeva ove aktivnosti je i sprečavanje, odnosno zaustavljanje  „bele kuge“ u našoj Republici, što je nacionalni interes.Stvaranje uslova za širenje programa vantelesne oplodnje, podsticanje rađanja dece i poboljšanje ekonomskog i pravnog položaja dece, u funkciji su negovanja materinstva na radost porodice, ali i doprinos društvu na povećanju nataliteta.
 8. Unapređenje zdravstvene zaštite žena, kroz njenu dostupnost i smanjenje troškova za posebne zdravstvene usluge koje koriste žene, kao i one koje su u funkciji obnavljanja života.
 9. Pokretanje inicijativa u cilju razvoja demokratskih odnosa, solidarnosti i pravde i afirmacija žena u društvu, porodici i profesiji.
 10. Donošenje Programa za političku edukaciju i informisanost svih članica FOŽ.
 11. Donošenje Programa mera za realizaciju međunarodnih standarda o ostvarivanju ljudskih prava, posebno prava žena i slobode koja su uređena aktima međunarodnih organizacija.

Za realizaciju ovog Plana Predsedništvo će doneti poseban Operativni plan  i bliže definisati sadržaj i pitanja koje pojedine teme obuhvataju, nosioce aktivnosti, rokove i način pripreme i dr.

Usvajanjem ovog Plana, istovremeno se predlaže da se isti može dopuniti obrazloženim inicijativama i predlozima organa FOŽ u opštinskim, gradskim i pokrajinskim organizacijama SPS. S tim u vezi, potrebno je da Skupština ovlasti Predsedništvo da utvrdi  Operativni plana za realizaciju  usvojenog Plana  aktivnosti i dostavi ga organima FOŽ u svim organizacijama SPS, u cilju informisanja i realizacije.

Predsednica Skupštine Foruma žena SPS

Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović

Kategorije: Forum žena