Најновије

Усвајање овог закона допринеће стварању повољније економске климе за инвестиције Посланичка група

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у заједничком  начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, о Предлогу закона о потврђивању уговора о изменама и допунама Финансијског уговора унапређења објеката правосудних органа између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и о Предлогу закона о потврђивању уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије, о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину:

„Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији још један је у низу реформских закона чије усвајање ће допринети стварању повољније економске климе за нове инвестиције у Србији.

            Осим тога, усвајањем Предлога закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији омогућиће се држави да уђе у енергичнију борбу са сивом економијом, вишегодишњег проблема у Србији и српској привреди која је нажалост у прошлој години била у порасту.

            Србија губи више од 30% БДП због сиве економије, а то је највећи проценат у Европи, чак око 6% виши проценат него у региону. Разлози за то сигурно леже у лошем законском решењу, у економској кризи која је довела до слабијег пословања пореских обвезника и тиме створила немогућност да измире своја пореска дуговања, али и у ниском степену свести о пореском моралу, високом степену незапослености и лошем институцијалном капацитету да контролишемо и боримо се против сиве економије.

            Због тога и јесу пред нама ови предлози закона који имају за циљ да се унапреде услови рада пореске управе и да се уједначи и пооштри прекршајна политика и контрола пореских обвезника у циљу веће наплате потраживања пореских обвезника, ефикаснијег откривања пореских малверзација и утаја.

            Предложеним законом, пооштрена је пореска казнена политика и то Посланичка група СПС подржава, а изменама постојеће одредбе закона о општим пореским прекршајима правних лица и предузетника су проширене и разврстане у четири групе, а тиме су разврстане и предвиђене казне, зависно од степена учињеног прекршаја, па у односу на досадашњу прекршајну политику, најнижи релативни износ је удвостручен, а највиши упетостручен.

            Измене и допуне Закона предвиђају и правила о условима и ситуацијама у којима се може, ако се контролом утврди озбиљан прекршајни порески прекршај, забранити обављање делатности.

            Претпоставка је да ће се строжијим казнама утицати на већу пореску дисциплину у смислу повећања наплате пореза, тачније и редовније пријаве података и чињеница потребних за опорезивање и да ће се тиме утицати на сузбијање сиве економије.

            Предлогом закона, тачније чланом 36, уређује се достављање пореског акта пореском обвезнику и то је нешто што сматрам да овим предлогом закона није баш најбоље решено. Наиме, предвиђено је да се порески акт у писаном облику доставља пореском обвезнику, преко поште, слањем препоручене или обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа на адресу седишта пореског обвезника које је наведено у АПР или на некој посебној адреси за пријем поште која је такође наведена у привредном регистру или на адресу пребивалишта или боравишта физичког лица.

            Ако се достављање врши слањем препоручене пошиљке, порески акт се сматра достављеним даном уручења. Ако уручење није било могуће, порески акт се сматра достављањем 15 дана од дана предаје пореског акта пошти која и није странка у овом односу и сматрам да ту могу да настану извесни проблеми, јер ту се обавеза достављања пореског акта пореске управе пореском обвезнику завршава.

            Пореска управа је ослобођена доказивања да је порески акт и заиста достављен пореском обвезнику, а пошта није у обавези да достави доказ пореској управи да је акт и уручила пореском обвезнику.

            На овај начин стварају се услови да буду повређена права пореских обвезника, јер поставља се питање – шта се дешава ако порески акт заиста не буде достављен пореском обвезнику и на тај начин порески обвезник не може да се упозна са садржином акта и не може да реагује било позитивно, било да уложи жалбу на порески акт која је као правни лек и предвиђена чланом 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

            Подношење жалбе предвиђено је у року од 15 дана од дана достављања, односно пријема акта од стране обвезника. Ако се акт не достави, порески обвезник неће моћи да поднесе жалбу у законом прописаном року и на тај начин ће му бити ускраћено право на правни лек које је иначе загарантовано и Уставом.

Достављање писмена у пореском поступку је веома битна радња, јер осим наведених повреда неких основних права пореских обвезника, оваквим начином достављања аката и никакве одговорности нити пореске управе, нити поште да је акт заиста и уручен пореском обвезнику, могу бити урушена још нека права пореских обвезника – право на покретање управног поступка, право на приговор и сл.

            Сматрам да у циљу ефикаснијег и одговорнијег рада пореске управе и одговорнијег рада поште али и одговорнијег односа пореског обвезника према пореским актима, овај члан треба допунити обавезом или поште или пореске управе да морају да докажу да је порески акт заиста уручен пореском обвезнику. Посланичка група СПС уложила је амандман на овај члан.

            Такође, нацрт закона предвиђа и строжију пореску контролу пореских обвезника, која је потребна управо због пореске недисциплине која је присутна у Србији. Закон мора да буде једнак за све. Речено је да порез мора да се плаћа и да је то оно прво што мора да се уради и сви они који су порески обвезници морају да имају свест о томе да се порез мора плаћати, али морају да имају и свест о томе да више неће бити повлашћених и оних који не плаћају у односу на оне који пореске обавезе редовно измирују.

            Са друге стране, допринос томе мора да да и држава и пореска управа и њени инспекцијски органи, па да када контролишу пореске обвезнике, не контролишу само оне који редовно плаћају порез или углавном њих надајући се да ће пронаћи још нешто због чега ће моћи да их казне, па ако плаћају порез, онда ће платити и то, већ та контрола мора да се успостави равноправно, да буду контролисани, сада првенствено они који нередовно плаћају порез или га уопште не плаћају. Такође, више контролисати велике фирме јер су по правилу они и велике неплатише, а ове мање оставити за касније.

            Закон предвиђа и строжију контролу мењачног и девизног пословања и игара на срећу. Порески обвезници су дужни да у роковима које одреди пореска управа, пруже све информације које су неопходне за утврђивање чињеница које су значајне за опорезивање, као и за чињенице које су значајне за утврђивање стања у контроли мењачног и девизног пословања игара на срећу.

            Овим законом предвиђено је и електронско подношење пријава у свим облицима, што ће допринети смањењу дискреционих права пореских службеника да мењају износе на неким пореским пријавама.

            Предлогом измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је пред нама, предвиђене су измене и допуне члана 29. Чланом 29. предвиђа се да орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописаног регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским законом, који издаје надлежни порески орган не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из прописаног регистра.

            Мислим да ћемо се сложити колико су ажурни службеници и у републичкој и у локалним пореским управама. Пет дана је веома кратак рок и то знају сви они који су били у прилици да подносе захтев за брисање из регистра. На овај начин ми ћемо и даље имати проблем брисања предузетника, без обзира да ли они дугују или не дугују порез, јер за пет дана добити потврду од пореске управе, с обзиром на све претходно потребне потврде које треба да се доставе да би се ова потврда добила, је заиста мали рок.

            Посланичка група СПС поднела је амандман којим предлаже да се овај рок са пет продужи макар на 15 дана. Мислим да би то одговарало и пореској управи.

            Иначе, може се поставити и питање да ли је потребно да предузетник ради брисања из регистра доставља потврду о томе да је измирио пореске обавезе, јер по члану 85. Закона о привредним друштвима предузетник за све обавезе одговара целокупном својом имовином, с једне стране, а с друге стране, пореска управа има развијене инструменте принудне наплате неплаћеног пореза.

            Нисам сигурна да ли је потребно и да ли је сувишно поред већ предвиђених инструмената наплате пореза уводити и још један додатни услов.

            Ово је једанаеста измена и допуна овог закона који је донет још 2003. године. Од доношења закона битнија је његова примена у пракси.

            Ми морамо да будемо свесни да нам је неефикасна државна администрација, да имамо недовољан број пореских инспектора и да нам је потребна коренита промена пореских закона, коренита пореска реформа, нови порески закони, да морамо да стварамо повољније услове за бизнис, повољнију пословну климу која даје сигурност привредним субјектима о постојаности и примени закона, јер само тако можемо да уђемо у трку за привлачење нових инвестиција и инвеститора.

            Посланичка група СПС у дану за гласање подржаће предлоге ових закона“.

Категорије: Посланичка група