Nova zakonska rešenja nastavak unapređenja sistema visokog obrazovanja Poslanička grupa

IVANA DINIĆ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije na zajedničkom načelnom pretresu o Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju:

“Dobro je što se još za godinu dana produžava rok u kome studenti koji su započeli studije po starom nastavnom programu i planu mogu da dovrše svoje studije u narednih godinu dana, a ne da ostanu bez diploma. Dobro je rešenje takođe i to što se smanjuje broj bodova za upis u poslednju godinu studija na 37 bodova”.

“Kao mlada osoba želim da uzmem učešće u današnjoj raspravi povodom ovog zakona koji se odnosi na sam proces visokog obrazovanja.

Naime, ovaj zakon će imati direktan uticaj na studentsku populaciju i to kako na studente nižih godina, tako i na studente završnih godina. Dobro je što se još za godinu dana produžava rok u kome studenti koji su započeli studije po starom nastavnom programu i planu mogu da dovrše svoje studije, a ne da ostanu bez diploma. Dobro je rešenje takođe i to što se smanjuje broj bodova za upis u poslednju godinu studija na 37 bodova.

Usvajanjem izmena i dopuna zakona otklanjaju se aktuelni problemi studenata vezanih za gubitak statusa studenta i uslova za upis u narednu godinu. Naime, određuju se rokovi u kojima bi studenti upisani na osnovne i magistarske studije mogli završiti ove studije po starom nastavnom planu i programu. Time se postiže veća efikasnost sistema u oblasti visokog obrazovanja i dodatno se pruža šansa onima koji nisu baš redovno davali ispite.

Takođe, velike beneficije i prednosti Bolonjskog procesa, koji mladi ljudi danas koriste, u odnosu na stari nastavni plan i program, po kojem je većina nas kolega završila fakultet, su uvođenje evropskog sistema prenosa bodova, uvođenje evropskih standarda za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja uz očuvanje svih specifičnosti kako nacionalnih, tako kulturnih i jezičkih, uporedivost diploma i kvalifikacija, pojednostavljenje postupka priznavanja diploma i mnoge druge.

Naravno, put integracija sa zemljama članicama EU kojim se kreće naša država otvorio je i oslobodio puno prostora za usklađivanje principa na kojima se zasniva sistem visokog obrazovanja u Republici Srbiji sa evropskim prostorom visokog obrazovanja.

Primenjujući Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine, sa izmenama iz 2008, 2010, 2012. i 2013. godine, uvideli smo da postoji niz problema kako u transparentnosti rada visokoškolskih institucija i dobijanja dozvola za rad i akreditacije istih, tako i u priznavanju stranih visokoškolskih isprava, uspostavljanja jedinstvenog informatičkog sistema, nemogućnosti za upis stranih studenata iz zemalja EU na visokoškolske ustanove u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije od dana pristupanja naše države EU, uz opasnosti i rizik od korupcije u uvođenju mogućnosti angažovanja saradnika van radnog odnosa, a u skladu sa potrebama visokoškolske ustanove, kao i brojni drugi.

Lično bih pohvalila ova zakonska rešenja u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, a kao student doktorskih studija elektronskog fakulteta posebno bih pohvalila izgradnju jedinstvenog informatičkog sistema, obavezu uspostavljanja digitalnog repozitorijuma u kome će se čuvati odbranjene doktorske disertacije, kao i uspostavljanje obaveze visokoškolskih ustanova da učine dostupnom javnosti doktorsku disertaciju pre njene odbrane.

Od velike važnosti je takođe i stvaranje mogućnosti studentu, stranom državljaninu da ispite polaže putem elektronskih komunikacija ukoliko se obezbedi potpuna kontrola nad identifikacijom i radom studenta.

Od vas, ministre, očekujem potpuno odgovoran pristup kako u određivanju uslova i načina polaganja ispita putem elektronskih komunikacija, tako i kontrole nad transparentnosti polaganja istih.

Vrlo je bitno takođe i olakšati posao priznavanja diploma, što je samo mali korak za sve nas, a veliki pomak u usvajanju efikasnijeg sistema visokog obrazovanja za mlade ljude u Republici Srbiji. Nekada je ovaj postupak trajao mesecima, a mnogi od ovih svršenih studenata samo traže da im se prizna diploma kako bi mogli da započnu sa radom u našoj državi, čak i ne tražeći posao već želeći da sami formiraju neke nove poslovne ambijente.

O problemu priznavanja diploma razgovarali smo i tokom mandata ministra prosvete prof. dr Žarka Obradovića, čiji je tim predložio ovaj predlog. Imali smo ovde u Skupštini javno slušanje na tu temu početkom 2013. godine.

Predložena rešenja će takođe puno doprineti podizanju kvaliteta doktorskih studija uveliko i u olakšanju podnošenja zajedničkih projekata i naučnih radova kolega na univerzitetima i institutima.

Kao mladi ljudi mi se moramo zalagati da kroz implementaciju Bolonjskog procesa promovišemo celoživotno učenje, da razvijamo mere koje povećavaju zapošljavanje svršenih studenata, uključujući i samozapošljavanje kroz preduzetništvo, zatim prilagođavanje studijskih programa zahtevima tržišta rada, uvođenjem mobilnosti kao ključnog elementa koji utiče kako na kvalitet, tako i na proširivanje obima dostupnosti studiranja.

Dobro je da u nova zakonska rešenja unosimo opredeljenje i Strategiju obrazovanja do 2012. godine, koju smo mi usvojili ovde u Skupštini oktobra 2012. godine i koja treba da bude osnova za sva ostala zakonska opredeljenja. Verujem zato da ćete vi, ministre, kao i Ministarstvo obrazovanja, i ubuduće predlagati kvalitetna i efikasna zakonska rešenja kada je u pitanju ne samo visoko, već i srednjoškolsko i osnovno obrazovanje za sve građane u Republici Srbiji.

Zbog svega navedenog poslanici SPS će u danu za glasanje podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju”.

Kategorije: Poslanička grupa