Најновије

Зелена економија велики потенцијал за развој Србије Вести

„Данас постајемо све више свесни да постојећи модел економског раста неминовно води опадању продуктивности рада, уз недовољан број нових радних места. Овакав модел неодржив је и из угла животне средине и социјалних трошкова: раст сиромаштва услед превисоких трошкова за храну и енергенте, који посебно погађају  најсиромашније слојеве становништва“, рекла је министарка пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић у свом уводном обраћању на првом међународном сајму „Зелена економија“.

Министарка је подсетила да је кроз Стратегију зеленог раста, који је усвојила Европске организације за сарадњу и развој упућен својеврсни позив владама да хармонизирају раст и одрживост. Ова стартегија, има за циљ постизање економског раста и развоја кроз финансирање јавних добара, унапређење конкурентности, развој и трансфер зелених технологија, уз спречавање еколошке деградације, губитка биодиверзитета и неодрживог коришћења природних ресурса.

„Република Србија је на Конференцији у Риу, представила сопствену Студију о достигнућима и перспективама на путу ка зеленој економији и одрживом развоју.  У Студији су приказани потенцијали три кључна сектора за транзицију ка зеленој економији у контексту одрживог развоја: обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност и одржива органска пољопривреда“, рекла је министарка.

Богосављевић Бошковић је нагласила да зелена економија у Србији има потенцијала и да су то показали управо привредници кроз примере својих пројектних активности наведених у посебном поглављу Студије. Уштеде нису само финансијске природе, већ што је још битније доприносе успостављању система одрживог коришћења природних ресурса и добара, доприносе реализацији концепта одрживог развоја. Зелена економија представља својеврсно средство које обједињује све такве стратешке могућности. „Зелена економија“ подразумева дугорочно, свако улагање у сировинску и енергетску ефикасност, у смањење штетних емисија, у замену фосилиих горива енергијом из обновљивих извора, као и смањење трошкова производње, већу конкурентност на све захтевнијем тржишту и одрживи економски раст.

„Концепт зелене економије посебно истиче развој рециклажне индустрије у Републици Србији у контексту очувања ресурса и отварања нових радних места.  Нова законска регулатива обезбедила је предуслове да се отпад сагледава у потпуности као ресурс, а не искључиво као еколошки проблем. Чињенице указују да чак 60 одсто отпада, који се у претходном периоду одбацивао, може бити поново искоришћен у процесу рециклаже. У садашњим условима, процењује се да се у Србији рециклира од 10% до 15% отпада“, казала је министарка пољопривреде и заштите животне средине.

На крају Богосављевић Бошковић је закључила да садашњи систем финансирања заштите животне средине не обезбеђује у довољној мери ефикасно функционисање система заштите животне средине, нарочито управљање посебним токовима отпада у складу са захтевима ЕУ, као и да је неопходно извршити ревизију поглавља „Финансирање заштите животне средине” у Закону о заштити животне средине у правцу оснивања Зеленог фонда заштите животне средине Републике Србије, као једног од кључних механизама финансирања заштите животне средине у Републици Србији. Желим да истакнем да је Министарство финансија показало пуно разумевање те да на основу тога, сви заједно можемо да очекујемо да ће током ове године доћи и до реуспостављања овог Фонда.

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

Категорије: Вести|Министри