Најновије

Могућност квалитетног живота будућих генерација Посланичка група

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик  и овлашчени представник Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије, на заједничком начелном претресу  о  Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине:

„Реч је о веома важним законима из области заштите животне средине. Заправо, пред собом имамо Закон о изменама и допунама три Закона о хемикалијама, о биоцидним производима и интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Основна мисао, када говоримо о ономе што је савремени тренутак, што је савремена технологија иде у правцу размишљања о опасностима и ризицима који собом доноси та савремена технологија и сви њени производи. Нарочито се ово односи на хемијску индустрију.

Неки хемијски производи имају различито дејство, мутагено дејство на генетски материјали, имају тератогено дејство и коначно летално, веома опасно дејство које угрожава све што је живо. Према томе, ако имамо неконтролисану ову област онда то може да остави разне неповољне ефекте, али не само неповољне ефекте, може и да доведе до катастрофалних последица, из тих разлога са овим нема играња и зато је потребно ову област до краја уредити на најбољи могући начин.

Дакле, неконтролисано коришћење хемикалија и биоцидних производа веома је опасно и мора да се ту заведе ред. Мора се приметити, министарка је рекла на почетку и ја говорим у име Посланичке групе СПС, да је питање заштите животне средине  приоритетно питање данашњице и читавог човечанства, и оно заслужује пажњу у односу на све оно остало што су потребе данашњег човечанства.

У трци за профитом, за новим производима, за освајањем тржишта, можда неке компаније или у неким земљама се подређује ово питање. Однос према заштити животне средине, нажалост, није исти у свим земљама. Може се рећи да ЕУ као једна групација земаља придаје томе велику важност, а ми као претеденти, као будућа чланица ЕУ, морамо ићи у том правцу, не само због тога што ћемо постати чланица ЕУ, већ због тога што је то сушта потреба која иде у корист човека, у корист будућих генерација. Чини се да еколошка свест није на одговарајућем нивоу, на оном нивоу потреба које су данас веома присутне и које опомињу.

Важно је истаћи за сва три закона која данас разматрамо да се овим изменама и допунама битно не мењају суштинска решења која су већ дата њима. Даље, да су овим законима, када је реч о Закону о хемикалијама, односно изменама и допунама овог закона и о биоцидним производима, уведени јединствени начини прављења хемикалија и биоцидних производа. Друго што је веома важно је да су они усаглашени са законодавством ЕУ и да се, а то треба нагласити и то је суштина, њима осигурава висок ниво заштите здравља људи и животне средине. Такође, овим изменама и допунама се побољшава слободан промет хемикалија и биоцидних производа са земљама ЕУ као и са другим земљама.

Наравно да ми, посланици СПС, знамо да има заиста доста проблема у овој области и да предстоје многи послови који треба да иду у правцу даљег решавања свих актуелних питања у циљу усаглашавања са законодавством ЕУ, и у циљу онога што је коначно важно, а то је потпуна заштита здравља и животне средине у нашој земљи. Кажем, има заиста доста проблема.

Имамо овде можда једну веома оштру критику на коју ми Посланици из СПС не стављамо примедбу. Критике треба да буде. Сложио бих се и са оценом поштоване министарке, али наше мишљење јесте и то да ови проблеми нису настали од 2014. године у јуну или када је већ формирана ова Влада, већ да ти проблеми постоје годинама, па и деценијама.

Мислимо да није учињен  одговарајући напредак у овој области ни у годинама од 2000. године на овамо ако се жели истаћи да се пре 2000. године ништа  није радило на том плану, мада то није тачно.

Морамо бити свесни да су тешкоће многобројне, али важно је и то да у веома тешким условима ипак идемо корак по корак у том правцу и да покушавамо да ухватимо корак са оним што су решења у напредним земљама и у земљама ЕУ. Рекао бих да решења предвиђена Законом о буџетском систему упућују на ревизију накнада такси у посебним законима, укључујући и ове законе о хемикалијама и биоцидним производима. Наиме, у буџетском систему прописано је да се таксе могу водити само законом којим се може прописати њихова висина, или се одређује субјект који ће се овим питањем позабавити. Најважније од свега је да за многобројне поступке, таксе које се уводе не иду на терет грађана и да заправо тај терет носе они који се баве прометом или  који се баве производњом ових опасних материја.

Важна је и чињеница усклађивања два закона о хемикалијама и биоцидним производима, јер наиме је 2012. године брисана надлежност Агенције за хемикалије. Када помињемо Агенцију за хемикалије, чули смо у неким дискусијама да је она била међу бољим агенцијама, да је она ревносно и добро радила, али то не значи да посао убудуће и без те агенције не може да буде обављен на најбољи могући начин у оквиру онога што је надлежност Министарства пољопривреде и заштите животне средине где имамо ингеренције по овом питању. Те надлежности су прво пренете на Министарство енергетике и развоја и животне средине, а данас правно формално практично се извршава измена органа надлежног за спровођење овог закона.

Једно од важних питања у овим законима јесте и то да те измене прецизирају надлежности различитих сектора инспекције и то пре свега тржишне, санитарне и инспекције за заштиту животне средине. Када је реч о примени Закона о биоцидним производима и ветеринарске инспекције, којима се обавља, која има задатак да контролише онај део који се односи на ветеринарску делатност или у областима и објектима који су под ветеринарским надзором.

Када је реч о трећем закону, заправо о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања, имамо и треба да кажемо да је главни разлог усклађивање одредаба закона који се односе на почетак рада постројења која су у обавези да прибаве интегрисану дозволу са Законом о планирању и  изградњи, како би се постројењима обезбедио континуитет у раду. Да би постројења могла да раде и после пробног рада, предвиђено је још додатног времена за прибављање интегрисане дозволе, али под условом да тај део функционише у примени закона и да ту нема одређених пропуста или одређених субјективности које могу довести до тешких последица, а ти услови су да су резултати мерења загађивања чинилаца животне средине у току трајања пробног рада у складу са прописаним дозвољеним вредностима, наравно, уколико је извештај о последњем техничком прегледу позитиван.

Наравно, над применом овога треба извршити с времена на време и строгу контролу и ту не сме бити никакве импровизације, јер последице могу да буду веома тешке. С друге стране, оваква једна погодност има свој значај јер се тиме избегава негативан економски ефекат ако би дошло до прекидања у раду одређеног постројења после пробног рада, без овог додатног времена. Такође, један од разлога или циљева доношења ових измена и допуна јесте прецизирање сходне примене закона о управном поступку на питања покретања, вођења и окончања поступка издавања интегрисане дозволе, која нису уређена овим законом. Дакле, и ту имамо једну веома важну карику у целокупном систему функционисања, ради континуираног рада једног постројења.

Важно је још истаћи да се надлежном органу обезбеђује и одговарајућа динамика за издавање дозвола, обезбеђује једна одговарајућа дозвола за постројења активности а најкасније до 31.12.2020. године. Овде имамо дужи рок за издавање интегрисане дозволе и он је оправдан због стицања статуса кандидата Републике Србије за чланство у ЕУ, са становишта добијања дужег транзиционог периода за прилагођавање постојећих постројења стандардима ЕУ.

Све у свему, из овога што сам рекао у име Посланичке групе СПС, мислим да се лако могло закључити да је мој покушај био да на један афирмативан начин говорим о ономе што су били напори Министарства пољопривреде и заштите животне средине и да заправо ту имамо једну политику ове Владе и овог министарства која је окренута напретку у овој области, како не би било неких импровизација које би се на неповољан начин одразиле и оставиле последице на здравље људи и на оно што је животна средина, као један предуслов здраве будућности читавог човечанства и могућност квалитетног живота будућих генерација.

Наравно, ове измене и допуне су само једна коцкица у читавом мозаику који треба да се попуни, само један корак у низу корака који треба да уследе. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као и ова Влада, имаће сву подршку Посланичке групе СПС да настави овим правцем“.

Категорије: Посланичка група