Најновије

Људски ресурси у јавној управи представљају најзначајнији квалитет Посланичка група

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о Националној академији за јавну управу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима:

„Један од кључних принципа за укупно унапређење државне управе јесте њена професионализација. Стога, организовани, континуирани професионални развој државних службеника, заснован на реалним потребама и могућностима има посебан значај и битно доприноси убрзаном процесу европских интеграција“.

„Поштована председнице, уважени министре Ружићу са сарадницима, уважени министре Љајићу са сарадницима, Предлог закона о Националној академији за јавну управу, измене и допуне Закона о државним службеницима, о којима данас расправљамо, имају за циљ обезбеђење свеобухватног стандардизованог и одрживог система стручног усавршавања запослених у јавној управи, што ће подићи ниво обучености и квалитета рада.

Предлог закона представља значајан сегмент реформе јавнеу праве, која има за циљ унапређење рада јавне управе, обезбеђење услуга високог квалитета према грађанима и према привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће као фактор развоја допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.
​Реформујавнеуправетребаспровести у складусасавременимтрендовима и захтевимакојеСрбијатребадаиспуни у процесуприкључења ЕУ.
​УспостављањеНационалнеакадемијезастручноусавршавањепредстављаједанодстратешкихприступа у областиуправљањаљудскимресурсима у државномсектору.Људскиресурси у јавнојуправипредстављајунајзначајнијиквалитет.Немасоцијалног и економскогразвојабезјаке, професионалне и ефикаснеуправе.
​Реформа јавне управе је сложен и дуготрајан процес. Она је услов даљег напретка и један од најбитнијих сегмената тог процеса је спровођење едукације свих запослених у јавној управи, подвлачим свих запослених, зато што то до сада није биослучај.Тиме се обезбеђује подизање квалитета рада.

У складу са тим, један од кључних принципа за укупно унапређење државне управе јесте њена професионализација. Стога, организовани, континуирани професионални развој државних службеника, заснован на реалним потребама и могућностима има посебан значај и битно доприноси убрзаном процесу европских интеграција.

У предложеном концепту Национална академија представља централно тело у области стручног усавршавања запослених у јавном сектору са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих.
​У складу са тим, Предлог закона предвиђа и успостављање сталне сарадње са приватним сектором и са заинтересованим стручним лицима који својим компетенцијама могу допринети бољем раду академије, али и квалитетнијој едукацији која би се реализовала у оквиру програма стручног усавршавања.
​Полазећи од тога, као и од значаја процеса едукације и оспособљавања, убеђена сам да ће Закон о Националној академији за јавну управу допринети приближавању административних капацитета наше земље стандардима које представља ЕУ.

То ће посебно допринети доброј управи и омогућити да јавне институције и запослени у пракси лакше спроводе задатке који су утврђени законима и другим правним актима.
​Поред планирања избора кадрова, оцењивања, награђивања, напредовања управо је стручно усавршавање један од кључних елемената у укупном остваривању циљева реформи јавнеу праве. Имајући у виду да предложена решења битно унапређују систем стручног усавршавања, свима ће бити омогућено да на делотворнији, ефикаснији начин остварују своје право и обавезу на стручно усавршавање.

​Оно што желим да истакнем на основу свог вишегодишњег искуства, пре свега у локалној самоуправи општини Врбас, јесте да у локалним самоуправама раде професионалци спремни да усавршавају своје знања и вештине, а све у циљу како би били прави сервис грађана и они, господине министре, поздрављају предложена решења, јер сам ја имала прилику да их упознам са предложеним решењима и похвалили су свакако образложења која су пратећи део овога Предлога закона, која су свеобухватна, темељна и прецизна, тако да су сви имали прилику да се упознају са свим одредбама закона и да немају дилему да је нешто сакривено. На крају, посланичка група СПС у дану за гласања подржаће предложене законе“.

Категорије: Посланичка група