Најновије

Република Србија безбеднија захваљујући раду МУП-а и полиције Посланичка група

Владан Заграђанин, народни посланик и овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије о предлозима закона из области унутрашњих послова и безбедности.

Србија несумњиво постаје безбеднија захваљујући раду полиције и свих институција које су у систему безбедности, а оно што је такође значајно јесте приближавање полиције грађанима, повећање поверења и боља међусобна сарадња зарад унапређења сигурности и веће безбедности. Сарадњом у области безбедности, не само на националном, већ и на регионалном а посебно међународном нивоу Република Србија учвршћује своју позицију значајног фактора стабилности у региону и поузданог партнера у међународним односима.

Пред нама се данас налази сет предлога закона из области унутрашњих послова и безбедности. Сваки од ових предлога има за циљ да у свом домену допринесе унапређењу и јачању целокупног система безбедности Републике Србије, уз достизање највиших европских стандарда у овој области.

Министарство унутрашњих послова је посебан и специфичан систем, који не можемо посматрати само као део државног апарата. Његов делокруг рада је од стратешког значаја за државу и грађане и зато је увек у центру пажње јавности.

И држава и ми као грађани свакодневно се срећемо са бројним ситуацијама које могу бити претњa и јавној и личној безбедности, тако да је опремљеност и оспособљеност полиције и осталих безбедносних структура као носилаца и извршилаца ових озбиљних задатака један од приоритета наше Владе.

Делокруг рада овог сектора је широк, почевши од управних послова у које спада прибављање личних докумената, преко бриге о безбедности у саобраћају, одржавања јавног реда и мира, управљања ванредним ситуацијама, превенције и спречавања насиља,  борбе против организованог и међународног криминала, све до контроле државне границе, чиме полиција постаје и значајан фактор очувања територијалног интегритета наше државе.

Рад у полицији није лак, зато бих искористио прилику да јавно похвалим све припаднике МУПа који својим радом и залагањем свакодневно, на одговоран и професионалан начин, неретко и уз велике ризике за свој живот, обављају овај одговоран посао, а тиме грађане и нашу земљу чине сигурном и безбедном.

Кад је у питању безбедност државе, изазови који се стављају пред Министарство и полицију изискују брза решења, како ради превенције тако и ради сузбијања и елиминисања потенцијалних претњи јавном поретку.

Посланичка група СПС и ја лично, сматрамо да је до сада много тога урађено на повећању јавне безбедности, а уверен сам да ће се и у будућности на главне изазове као што су организовани криминал, наркотрафикинг, корупција, високотехнолошки криминал, ирегуларне миграције и кријумчарење људи одговорити на начин који и одликује припаднике Министарства унутрашњих послова- професионално, одговорно и морално.

Ја ћу се у својој дискусији осврнути на неколико Предлога закона који су данас на дневном реду.

О Предлозима закона о Азилу и привременој заштити, о странцима и граничној контроли говорићу интегрално, јер они су међусобно уско повезани, а њиховим се усвајањем очекује још значајнији допринос у борби против прекограничног криминала, сузбијању ирегуларних миграција, заштити јавног поретка и постизању високог степена безбедности грађана РС.

Ови предлози закона унапређују постојећи правни оквир а  усклађују се и са правним тековинама ЕУ, односно новим директивама.

Утврђени су нови правни институти, јасније су дефинисани поступци и процедуре,  као и надлежности у поступању државних органа.

Предлог закона о азилу и привременој заштити доприноси ефикаснијој примени закона и пружа већу правну сигурност, прецизније дефинише права и обавезе свих учесника у поступку тражења азила, уз одржавање високог нивоа међународних стандарда у области људских права.

Нови Предлог закона о странцима дефинише права и обавезе странаца на територији Републике Србије, али и надлежних органа и институција. Важно је напоменути да се,  као један од органа у поступку одлучивања о правима и обавезама странаца уводи БИА, како би својим деловањем, кроз безбедносну проверу лица, заштитила и осигурала безбедност грађана Републике Србије.

Искористио бих прилику да вас подсетим да су се доношењем првог закона о странцима и о заштити границе 2008. године, када је на челу МУПа био први потпредседник Владе и садашњи министар спољних послова Ивица Дачић, стекли  услови за успостављање тзв. “белог шенгена“, што је нашим грађанима омогућило несметан боравак без визе у земљама са шенгенске листе.

Када говоримо о порасту безбедносних ризика у претходном периоду и потреби заштите Уставног поретка РС, значајна решења у циљу безбедности наше земље и борбе против прекограничног криминала и ирегуларних миграција, садржана су и у Предлогу закона о граничној контроли.

Наиме, важећи Закон о заштити државне границе који представља основни правни акт за граничну контролу није у потпуности усклађен са стандардима ЕУ, али представља добар основ за унапређење безбедности државне границе.

Новим законом унапређује се систем интегрисаног управљања границом, чиме се штити не само безбедност, већ и економски систем наше државе.

Имајући у виду да у поступку прикључења ЕУ, а поготово у фази пуноправног чланства треба применити све стандарде и правила шенгенског простора, основни циљ овог предлога закона је да обезбеди државну границу, заштити живот и здравље људи, открије и спречи кривична дела и прекршаја, и омогући брже одвијање граничних провера како путника тако и робе, а самим тим њихов проток учини безбедним.

Значајна новина коју доноси овај закон је стварање правног основа за успостављање информатичког система, односно платформе граничне контроле ради ефикасније граничне провере лица и роба.

Такође, новину представљају и одредбе којима се надлежност за управљање инфраструктуром на граничним прелазима преноси на Републичку дирекцију за имовину Републике Србије.

Сматрам да ће сва  три закона унапредити постојеће системе, унапредити заштиту људских права, заштиту државе и њен јавни и уставни поредак, у циљу веће безбедности грађана Републике Србије.

Када говоримо о Предлогу закона о јединственом матичном броју грађана као и Предлогу закона о допунама закона о држављанству Републике Србије сматрам да је њихов циљ постизање веће ефикасности државне управе која треба грађанима да олакша остваривање права.

Ови закони предвиђају једноставније процедуре и административне поступке  пред органима државне управе, а обезбеђују и превазилажење бројних проблема насталих дугогодишњом применом важећих закона, јер нису пратили примену нових техничких могућности и развој електронских сервиса.

Још два важна нова закона се данас налазе на дневном реду  а то су Предлог закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова и Предлог закона о националном ДНК регистру.

Узимајући у обзир чињеницу да је МУП највећи руковалац евиденцијама података о личности, сматрамо веома значајним израду Предлога закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова, који по први пут обједињује збирку података о личности која се обрађује у евиденцијама МУП-а.

Овај Предлог закона се у највећој мери ослања на Закон о заштити података о личности и дефинише техничке, кадровске и организационе мере заштите података који се прикупљају и то на начин да сваком грађанину буде гарантована заштита права на приватност.

Предлог закона о националном ДНК регистру  је први закон ове врсте у законодавству Републике Србије, који се такође ослања на Закон о заштити података о личности, али и на Закон о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова.

Успостављањем ДНК регистра и систематизацијом ДНК података значајно ће се унапредити квалитет доказа у кривичном поступку у смислу доступности јединствене базе ДНК података за потребе доказних радњи, при чему је најважније да ће се ови подаци  користити искључиво за потребе расветљавања кривичних дела у кривичном поступку, и за утврђивање идентитета непознатих или несталих лица.

Још један, изузетно важан закон о којем ћу говорити је Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, који треба да обезбеди још ефикаснију примену Закона о полицији, донетог 2016 године.

Осим терминолошког усклађивања појединих одредби са законима који су у међувремену ступили на снагу, предлажу се и новине које треба да допринсу већој правној сигурности грађана, али и да обезбеде несметани рад полицијских службеника.

Једна од новина је та што употреба назива ПОЛИЦИЈА постаје искључиво право Министарства унутрашњих послова и Министарства одбране. Овим решењем ће се направити јасна разлика између полицијских службеника и запослених у другим органима и правним лицима који обављају послове приватног обезбеђења, што ће грађанима пружити већу правну сигурност .

Значајну новину представља и Платформа за безбедну електронску комуникацију, односно размену података и информација између државних органа и институција, што ће унапредити ефикасност саме полиције али и сарадњу МУП са другим државним органима.

Јачању поверења грађана у рад полиције ће сигурно допринети и увођење института безбедносне провере полицијских службеника, како би се утврдиле евентуалне безбедносне сметње за пријем у радни однос.

На овај начин се ојачава традиција и пракса да у МУП-у и полицији добију прилику да раде само одговорни, професионални, морални и часни људи.

Неколико значајних новина се односе на каријерни развој припадника полиције,  на превентивне мере Сектора унутрашње контроле у циљу сузбијања корупције, на психолошку подршку запосленима, али и на социјална и економска права како за полицијске службенике, тако и за све запослене у МУП.

Истакао бих да је добра и синхронизована међусекторска сарадња у министарству, као и сарадња управа и јединица у оквиру Дирекције полиције, али и све боља сарадња МУПа и других безбедносних служби резултирала смањењем опште стопе криминалитета.

Резултати су видљиви и осетни када је у питању општа, јавна безбедност. Борба против наркотрафикинга један је од приоритета МУПа, али и свих нас, како би наша деца била заштићена и безбедна.

У претходном периоду могли смо да видимо рекордне заплене наркотика – у првих 10 месеци у 2017.години  заплењено је око 3,5 т наркотика, разбијен је већи број криминалних група, успешно се радило и на пресецању ланаца кријумчарења људи и оружја, на решавању превара у привреди, сузбијању високотехнолошког криминала, али и случајевима борбе против корупције у редовима службе, што је допринело већој транспаретности и вратило поверење грађана у рад полиције.

Подсетио бих и на велики безбедносни изазов са којим смо се као држава и народ суочили, а то је мигрантска криза. Кроз нашу земљу је у мигрантском таласу прошло готово милион људи, али је држава и у овом случају показала да је спремна да на адекватан начин руководи кризом, штитећи пре свега националну безбедност, али уважавајући и сва начела заштите људских права.

Србија је током мигрантске кризе успешно сарађивала са земљама у региону и у целој Европи, константно вршила процене угрожености од тероризма, размењивала обавештајне податке са свим обавештајним структурама других европских држава и тиме спречила да се у мигрантском таласу догоде нека тешка кривична дела.  

Један од значајних резултата МУПа је и успешна борба против вршњачког насиља, пре свега превенцијом и едукацијом, коју МУП у сарадњи са Мин.образовања спроводи у школама.  Од 2017.године се по први пут на иницијативу Министарства унутрашњих послова уводи нови факултативни предмет у школе – „основи безбедности деце“, који има за циљ подизање безбедносне културе ученика.

Од ове акције се очекују значајни резултати, имајући у виду податак да ће око 2000 полицајаца држати обуку школарцима у вези са сналажењем у ванредним ситуацијама, заштитом  у саобраћају, али и од опасности коју носи употреба наркотика, као и употреба интернета и друштвених мрежа.

Статистика нас последњих година константно упозорава да морамо више и озбиљније да се бавимо проблемима насиља у породици, поготово насиља над женама. И за сваку је похвалу  то што МУП озбиљно приступа решавању овог проблема и доста тога чини не само за жртве насиља, већ кроз озбиљну обуку својих припадника ствара стручни кадар који ће се бавити овом проблематиком.

Улога полиције у спречавању насиља у породици и насиљу над женама треба да буде пре свега превентивна, јер управо од процене ризика полиције зависи предузимање свих осталих мера заштите.

Искористио бих прилику да упутим АПЕЛ да се свако насиље пријави, јер благовременом реакцијом не само полиције, већ и целог друштва сигурно ће се допринети смањењу насиља.

Похвалио бих и чињеницу да је МУП  израдио и стратешку процену јавне безбедности као савремени документ који предвиђа планирање и обављање полицијских послова са 8 приоритета у  наредних 5 година.

Да би МУП остваривао своје стратешке и оперативне задатке мора континуирано да ради на стручном оспособљавању и усавршавању својих службеника,  да улаже у техничку опрему и материјална средства, као и у побољшање материјалног положаја запослених, што ће омогућити и Буџет МУПа који је за 2018. годину увећан за 13% и то треба поздравити.

Ово показује јасну опредељеност Владе РС и за преговарачку позицију Србије са ЕУ када је у питању преговарачко поглавље 24 – правда, сигурност и безбедност, обзиром на то да је у Акционом плану за ово поглавље предвиђена целокупна реформа сектора безбедности која изискује додатна средства, а која ће свакако допринети ефикасности полиције.

И овде морамо да истакнемо да је управо способност МУПа да се све препоруке из Акционог плана претворе у активности била кључна за отварање овог поглавља,  у које спада све оно што је домен унутрашњих послова и од чега директно зависи безбедност грађана, али и њихов лични осећај о томе да ли живе у праведнијој и слободнијој држави.

Такође, усаглашавањем наших прописа у овој области са комунитарним правом, наша држава постаје део европске безбедносне заједнице, што је у данашње време великих безбедносних ризика, који не познају државне границе, веома значајно.

Дакле, Србија несумњиво постаје безбеднија захваљујући раду полиције и свих институција које су у систему безбедности, а оно што је такође значајно јесте приближавање полиције грађанима, повећање поверења и боља међусобна сарадња зарад унапређења сигурности и веће безбедности.

Сарадњом у области безбедности, не само на националном, већ и на регионалном а посебно међународном нивоу Република Србија учвршћује своју позицију значајног фактора стабилности у региону и поузданог партнера у међународним односима.

Због свега наведеног, ПГ СПС ће у дану за гласање подржати све предлоге закона из ове области, а о осталим предлозима из овог претреса говориће моје колеге из Посланичке групе СПС.

Хвала!

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.