Republika Srbija bezbednija zahvaljujući radu MUP-a i policije Poslanička grupa

Vladan Zagrađanin, narodni poslanik i ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije o predlozima zakona iz oblasti unutrašnjih poslova i bezbednosti.

Srbija nesumnjivo postaje bezbednija zahvaljujući radu policije i svih institucija koje su u sistemu bezbednosti, a ono što je takođe značajno jeste približavanje policije građanima, povećanje poverenja i bolja međusobna saradnja zarad unapređenja sigurnosti i veće bezbednosti. Saradnjom u oblasti bezbednosti, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom a posebno međunarodnom nivou Republika Srbija učvršćuje svoju poziciju značajnog faktora stabilnosti u regionu i pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima.

Pred nama se danas nalazi set predloga zakona iz oblasti unutrašnjih poslova i bezbednosti. Svaki od ovih predloga ima za cilj da u svom domenu doprinese unapređenju i jačanju celokupnog sistema bezbednosti Republike Srbije, uz dostizanje najviših evropskih standarda u ovoj oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je poseban i specifičan sistem, koji ne možemo posmatrati samo kao deo državnog aparata. Njegov delokrug rada je od strateškog značaja za državu i građane i zato je uvek u centru pažnje javnosti.

I država i mi kao građani svakodnevno se srećemo sa brojnim situacijama koje mogu biti pretnja i javnoj i ličnoj bezbednosti, tako da je opremljenost i osposobljenost policije i ostalih bezbednosnih struktura kao nosilaca i izvršilaca ovih ozbiljnih zadataka jedan od prioriteta naše Vlade.

Delokrug rada ovog sektora je širok, počevši od upravnih poslova u koje spada pribavljanje ličnih dokumenata, preko brige o bezbednosti u saobraćaju, održavanja javnog reda i mira, upravljanja vanrednim situacijama, prevencije i sprečavanja nasilja,  borbe protiv organizovanog i međunarodnog kriminala, sve do kontrole državne granice, čime policija postaje i značajan faktor očuvanja teritorijalnog integriteta naše države.

Rad u policiji nije lak, zato bih iskoristio priliku da javno pohvalim sve pripadnike MUPa koji svojim radom i zalaganjem svakodnevno, na odgovoran i profesionalan način, neretko i uz velike rizike za svoj život, obavljaju ovaj odgovoran posao, a time građane i našu zemlju čine sigurnom i bezbednom.

Kad je u pitanju bezbednost države, izazovi koji se stavljaju pred Ministarstvo i policiju iziskuju brza rešenja, kako radi prevencije tako i radi suzbijanja i eliminisanja potencijalnih pretnji javnom poretku.

Poslanička grupa SPS i ja lično, smatramo da je do sada mnogo toga urađeno na povećanju javne bezbednosti, a uveren sam da će se i u budućnosti na glavne izazove kao što su organizovani kriminal, narkotrafiking, korupcija, visokotehnološki kriminal, iregularne migracije i krijumčarenje ljudi odgovoriti na način koji i odlikuje pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova- profesionalno, odgovorno i moralno.

Ja ću se u svojoj diskusiji osvrnuti na nekoliko Predloga zakona koji su danas na dnevnom redu.

O Predlozima zakona o Azilu i privremenoj zaštiti, o strancima i graničnoj kontroli govoriću integralno, jer oni su međusobno usko povezani, a njihovim se usvajanjem očekuje još značajniji doprinos u borbi protiv prekograničnog kriminala, suzbijanju iregularnih migracija, zaštiti javnog poretka i postizanju visokog stepena bezbednosti građana RS.

Ovi predlozi zakona unapređuju postojeći pravni okvir a  usklađuju se i sa pravnim tekovinama EU, odnosno novim direktivama.

Utvrđeni su novi pravni instituti, jasnije su definisani postupci i procedure,  kao i nadležnosti u postupanju državnih organa.

Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti doprinosi efikasnijoj primeni zakona i pruža veću pravnu sigurnost, preciznije definiše prava i obaveze svih učesnika u postupku traženja azila, uz održavanje visokog nivoa međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Novi Predlog zakona o strancima definiše prava i obaveze stranaca na teritoriji Republike Srbije, ali i nadležnih organa i institucija. Važno je napomenuti da se,  kao jedan od organa u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca uvodi BIA, kako bi svojim delovanjem, kroz bezbednosnu proveru lica, zaštitila i osigurala bezbednost građana Republike Srbije.

Iskoristio bih priliku da vas podsetim da su se donošenjem prvog zakona o strancima i o zaštiti granice 2008. godine, kada je na čelu MUPa bio prvi potpredsednik Vlade i sadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, stekli  uslovi za uspostavljanje tzv. “belog šengena“, što je našim građanima omogućilo nesmetan boravak bez vize u zemljama sa šengenske liste.

Kada govorimo o porastu bezbednosnih rizika u prethodnom periodu i potrebi zaštite Ustavnog poretka RS, značajna rešenja u cilju bezbednosti naše zemlje i borbe protiv prekograničnog kriminala i iregularnih migracija, sadržana su i u Predlogu zakona o graničnoj kontroli.

Naime, važeći Zakon o zaštiti državne granice koji predstavlja osnovni pravni akt za graničnu kontrolu nije u potpunosti usklađen sa standardima EU, ali predstavlja dobar osnov za unapređenje bezbednosti državne granice.

Novim zakonom unapređuje se sistem integrisanog upravljanja granicom, čime se štiti ne samo bezbednost, već i ekonomski sistem naše države.

Imajući u vidu da u postupku priključenja EU, a pogotovo u fazi punopravnog članstva treba primeniti sve standarde i pravila šengenskog prostora, osnovni cilj ovog predloga zakona je da obezbedi državnu granicu, zaštiti život i zdravlje ljudi, otkrije i spreči krivična dela i prekršaja, i omogući brže odvijanje graničnih provera kako putnika tako i robe, a samim tim njihov protok učini bezbednim.

Značajna novina koju donosi ovaj zakon je stvaranje pravnog osnova za uspostavljanje informatičkog sistema, odnosno platforme granične kontrole radi efikasnije granične provere lica i roba.

Takođe, novinu predstavljaju i odredbe kojima se nadležnost za upravljanje infrastrukturom na graničnim prelazima prenosi na Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije.

Smatram da će sva  tri zakona unaprediti postojeće sisteme, unaprediti zaštitu ljudskih prava, zaštitu države i njen javni i ustavni poredak, u cilju veće bezbednosti građana Republike Srbije.

Kada govorimo o Predlogu zakona o jedinstvenom matičnom broju građana kao i Predlogu zakona o dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije smatram da je njihov cilj postizanje veće efikasnosti državne uprave koja treba građanima da olakša ostvarivanje prava.

Ovi zakoni predviđaju jednostavnije procedure i administrativne postupke  pred organima državne uprave, a obezbeđuju i prevazilaženje brojnih problema nastalih dugogodišnjom primenom važećih zakona, jer nisu pratili primenu novih tehničkih mogućnosti i razvoj elektronskih servisa.

Još dva važna nova zakona se danas nalaze na dnevnom redu  a to su Predlog zakona o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Predlog zakona o nacionalnom DNK registru.

Uzimajući u obzir činjenicu da je MUP najveći rukovalac evidencijama podataka o ličnosti, smatramo veoma značajnim izradu Predloga zakona o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, koji po prvi put objedinjuje zbirku podataka o ličnosti koja se obrađuje u evidencijama MUP-a.

Ovaj Predlog zakona se u najvećoj meri oslanja na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i definiše tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka koji se prikupljaju i to na način da svakom građaninu bude garantovana zaštita prava na privatnost.

Predlog zakona o nacionalnom DNK registru  je prvi zakon ove vrste u zakonodavstvu Republike Srbije, koji se takođe oslanja na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i na Zakon o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Uspostavljanjem DNK registra i sistematizacijom DNK podataka značajno će se unaprediti kvalitet dokaza u krivičnom postupku u smislu dostupnosti jedinstvene baze DNK podataka za potrebe dokaznih radnji, pri čemu je najvažnije da će se ovi podaci  koristiti isključivo za potrebe rasvetljavanja krivičnih dela u krivičnom postupku, i za utvrđivanje identiteta nepoznatih ili nestalih lica.

Još jedan, izuzetno važan zakon o kojem ću govoriti je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji treba da obezbedi još efikasniju primenu Zakona o policiji, donetog 2016 godine.

Osim terminološkog usklađivanja pojedinih odredbi sa zakonima koji su u međuvremenu stupili na snagu, predlažu se i novine koje treba da doprinsu većoj pravnoj sigurnosti građana, ali i da obezbede nesmetani rad policijskih službenika.

Jedna od novina je ta što upotreba naziva POLICIJA postaje isključivo pravo Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane. Ovim rešenjem će se napraviti jasna razlika između policijskih službenika i zaposlenih u drugim organima i pravnim licima koji obavljaju poslove privatnog obezbeđenja, što će građanima pružiti veću pravnu sigurnost .

Značajnu novinu predstavlja i Platforma za bezbednu elektronsku komunikaciju, odnosno razmenu podataka i informacija između državnih organa i institucija, što će unaprediti efikasnost same policije ali i saradnju MUP sa drugim državnim organima.

Jačanju poverenja građana u rad policije će sigurno doprineti i uvođenje instituta bezbednosne provere policijskih službenika, kako bi se utvrdile eventualne bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos.

Na ovaj način se ojačava tradicija i praksa da u MUP-u i policiji dobiju priliku da rade samo odgovorni, profesionalni, moralni i časni ljudi.

Nekoliko značajnih novina se odnose na karijerni razvoj pripadnika policije,  na preventivne mere Sektora unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije, na psihološku podršku zaposlenima, ali i na socijalna i ekonomska prava kako za policijske službenike, tako i za sve zaposlene u MUP.

Istakao bih da je dobra i sinhronizovana međusektorska saradnja u ministarstvu, kao i saradnja uprava i jedinica u okviru Direkcije policije, ali i sve bolja saradnja MUPa i drugih bezbednosnih službi rezultirala smanjenjem opšte stope kriminaliteta.

Rezultati su vidljivi i osetni kada je u pitanju opšta, javna bezbednost. Borba protiv narkotrafikinga jedan je od prioriteta MUPa, ali i svih nas, kako bi naša deca bila zaštićena i bezbedna.

U prethodnom periodu mogli smo da vidimo rekordne zaplene narkotika – u prvih 10 meseci u 2017.godini  zaplenjeno je oko 3,5 t narkotika, razbijen je veći broj kriminalnih grupa, uspešno se radilo i na presecanju lanaca krijumčarenja ljudi i oružja, na rešavanju prevara u privredi, suzbijanju visokotehnološkog kriminala, ali i slučajevima borbe protiv korupcije u redovima službe, što je doprinelo većoj transparetnosti i vratilo poverenje građana u rad policije.

Podsetio bih i na veliki bezbednosni izazov sa kojim smo se kao država i narod suočili, a to je migrantska kriza. Kroz našu zemlju je u migrantskom talasu prošlo gotovo milion ljudi, ali je država i u ovom slučaju pokazala da je spremna da na adekvatan način rukovodi krizom, štiteći pre svega nacionalnu bezbednost, ali uvažavajući i sva načela zaštite ljudskih prava.

Srbija je tokom migrantske krize uspešno sarađivala sa zemljama u regionu i u celoj Evropi, konstantno vršila procene ugroženosti od terorizma, razmenjivala obaveštajne podatke sa svim obaveštajnim strukturama drugih evropskih država i time sprečila da se u migrantskom talasu dogode neka teška krivična dela.  

Jedan od značajnih rezultata MUPa je i uspešna borba protiv vršnjačkog nasilja, pre svega prevencijom i edukacijom, koju MUP u saradnji sa Min.obrazovanja sprovodi u školama.  Od 2017.godine se po prvi put na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova uvodi novi fakultativni predmet u škole – „osnovi bezbednosti dece“, koji ima za cilj podizanje bezbednosne kulture učenika.

Od ove akcije se očekuju značajni rezultati, imajući u vidu podatak da će oko 2000 policajaca držati obuku školarcima u vezi sa snalaženjem u vanrednim situacijama, zaštitom  u saobraćaju, ali i od opasnosti koju nosi upotreba narkotika, kao i upotreba interneta i društvenih mreža.

Statistika nas poslednjih godina konstantno upozorava da moramo više i ozbiljnije da se bavimo problemima nasilja u porodici, pogotovo nasilja nad ženama. I za svaku je pohvalu  to što MUP ozbiljno pristupa rešavanju ovog problema i dosta toga čini ne samo za žrtve nasilja, već kroz ozbiljnu obuku svojih pripadnika stvara stručni kadar koji će se baviti ovom problematikom.

Uloga policije u sprečavanju nasilja u porodici i nasilju nad ženama treba da bude pre svega preventivna, jer upravo od procene rizika policije zavisi preduzimanje svih ostalih mera zaštite.

Iskoristio bih priliku da uputim APEL da se svako nasilje prijavi, jer blagovremenom reakcijom ne samo policije, već i celog društva sigurno će se doprineti smanjenju nasilja.

Pohvalio bih i činjenicu da je MUP  izradio i stratešku procenu javne bezbednosti kao savremeni dokument koji predviđa planiranje i obavljanje policijskih poslova sa 8 prioriteta u  narednih 5 godina.

Da bi MUP ostvarivao svoje strateške i operativne zadatke mora kontinuirano da radi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju svojih službenika,  da ulaže u tehničku opremu i materijalna sredstva, kao i u poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, što će omogućiti i Budžet MUPa koji je za 2018. godinu uvećan za 13% i to treba pozdraviti.

Ovo pokazuje jasnu opredeljenost Vlade RS i za pregovaračku poziciju Srbije sa EU kada je u pitanju pregovaračko poglavlje 24 – pravda, sigurnost i bezbednost, obzirom na to da je u Akcionom planu za ovo poglavlje predviđena celokupna reforma sektora bezbednosti koja iziskuje dodatna sredstva, a koja će svakako doprineti efikasnosti policije.

I ovde moramo da istaknemo da je upravo sposobnost MUPa da se sve preporuke iz Akcionog plana pretvore u aktivnosti bila ključna za otvaranje ovog poglavlja,  u koje spada sve ono što je domen unutrašnjih poslova i od čega direktno zavisi bezbednost građana, ali i njihov lični osećaj o tome da li žive u pravednijoj i slobodnijoj državi.

Takođe, usaglašavanjem naših propisa u ovoj oblasti sa komunitarnim pravom, naša država postaje deo evropske bezbednosne zajednice, što je u današnje vreme velikih bezbednosnih rizika, koji ne poznaju državne granice, veoma značajno.

Dakle, Srbija nesumnjivo postaje bezbednija zahvaljujući radu policije i svih institucija koje su u sistemu bezbednosti, a ono što je takođe značajno jeste približavanje policije građanima, povećanje poverenja i bolja međusobna saradnja zarad unapređenja sigurnosti i veće bezbednosti.

Saradnjom u oblasti bezbednosti, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom a posebno međunarodnom nivou Republika Srbija učvršćuje svoju poziciju značajnog faktora stabilnosti u regionu i pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima.

Zbog svega navedenog, PG SPS će u danu za glasanje podržati sve predloge zakona iz ove oblasti, a o ostalim predlozima iz ovog pretresa govoriće moje kolege iz Poslaničke grupe SPS.

Hvala!

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.