Komunalna milicija doprineće boljem javnom i komunalnom redu u lokalnim zajednicama Poslanička grupa

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, na Dvanaestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine, govorila je o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji.

U funkcionisanju opština uočeni su veliki problemi u održavanju komunalnog reda. Organizovanje komunalne milicije u opštinama doprineće otkrivanju prekršaja komunalnog reda tako i preventivnom delovanju u sprečavanju prekršaja, a svakako doprineće i tome da menjamo svest građana kada je u pitanju komunalni red

Uvaženi ministre sa saradnicima,

dame i gospodo narodni poslanici,

osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, jer do sada ta mogućnost nije bila predviđena osim za gradove i moglo je da se ima jedan komunalni policajac na 5.000 stanovnika. 

Komunalna milicija u jedinicama lokalnih samouprava obrazuje se radi obavljanja određenih poslova u oblastima komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, ljudi i dobara, i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata. 

Među najvažnijim bezbednosnim problemima u čijem rešavanju se vidi uloga komunalne milicije jesu istaknuti problemi u lokalnoj zajednici, to su problemi u lokalnom saobraćaju, nasilje na sportskim događajima, buka, oštećenje javne i privatne imovine. 

U funkcionisanju opština uočeni su veliki problemi u održavanju komunalnog reda. Organizovanje komunalne milicije u opštinama doprineće otkrivanju prekršaja komunalnog reda tako i preventivnom delovanju u sprečavanju prekršaja, a svakako doprineće i tome da menjamo svest građana kada je u pitanju komunalni red. Propisani su poslovi komunalne milicije, šta se smatra održavanjem komunalnog reda. Taksativno su i nabrojana ovlašćenja komunalne milicije u obavljanju poslova od upozorenja, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje i upotreba sredstava prinude i prikupljanje obaveštenja. 

Pored toga kada je na to ovlašćen zakonom, drugim propisom ili drugim aktom jedinice lokalne samouprave, komunalni milicioner može izdati i prekršajni nalog, podneti krivičnu prijavu nadležnom organu kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Propisana je obaveza donošenja strateškog plana komunalne milicije od strane opštinskog, odnosno gradskog veća, kao i obaveza usklađivanja strateškog i godišnjeg plana rada komunalne milicije sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije.

Saglasnost na strateški i godišnji plan rada daje skupština jedinice lokalne samouprave donošenjem strateškog plana komunalne milicije od strane opštinskog, odnosno gradskog veća i utvrđuju se prioriteti na osnovu procene postojećeg stanja, daju se razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice. 

Na osnovu strateškog plana usvaja se i godišnji plan rada, njega takođe usvaja opštinsko, odnosno gradsko veće, a saglasnost daju skupštine jedinica lokalne samouprave. U jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju u skladu sa ovim predlogom zakona opštinsko, odnosno gradsko veće treba da donese prvi strateški plan komunalne milicije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije. 

Komunalna milicija obrazuje se kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštinske odnosno gradske uprave. Broj komunalnih milicionera u okviru organizacionih jedinica kako je rekao i moj kolega poslanik Miletić Mihajlović, ne može biti manje od tri izvršioca. Predlog ovog zakona uređeno je i rukovođenje komunalnom milicijom, strožiji kriterijumi za prijem komunalnih milicionera od toga što podrazumeva stepen obrazovanja, da imaju određenu bezbednosnu proveru, psihofizičku sposobnost i da polože ispit za komunalnog milicionera. Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara i način nošenja uniforme propisuje jedinica lokalne samouprave uz saglasnost sa Ministarstvo za lokalnu samoupravu. One se moraju jasno razlikovati od uniformi MUP. Broj i način označavanja vozila, kao i opremu propisuje jedinica lokalne samouprave po pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu. 

Sada se predviđa kao mogućnost da poslove komunalne milicije pored uniformisanih komunalnih milicionera u izuzetnim slučajevima mogu obavljati i komunalni milicioneri bez službene uniforme sa oznakom po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova. 

S obzirom na činjenicu da milicionar primenjuje ovlašćenja i postupa samo kada na licu mesta zatekne počinioca, što je izuzetno retko u slučajevima kršenja komunalnog reda, kao što je prodaja van prodajnog objekta, zauzeće javne površine, kontrola taksi prevoza, kontrola radnog vremena i kontrola buke u ugostiteljskim objektima, neophodno je bilo predvideti i ovu mogućnost, kako počinioci ne bi imali vremena da napuste mesto i na osnovu toga su se javljale velike kritike od strane građana, i onda kada sa oznakom i uniformom dođe komunalni policajac, na licu mesta, počinioci se udalje i ne može da se izvrši, odnosno da se izreknu kaznene mere.

Zakon predviđa i upotrebu raspršivača sa nadražujućim sredstvom kao dodatnog sredstva prinude. Ovim sredstvom se može u poređenju sa upotrebom palice, da se kaže da je manje represivan način, na taj način istovremeno i protivpravni napad, ali i savladati otpor i sprečiti pokušaj bekstva. Oblik i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije inspekcijskih službi bliže propisuju jedinice lokalnih samouprava u roku od tri meseca. Takođe, propisani su i odnosi saradnje između komunalne milicije i MUP, predviđa se mogućnost formiranja zajedničke komunalne milicije za jednu ili više jedinica lokalnih samouprava, što je značajno i sa stanovišta ekonomičnosti, jer pruža mogućnost da se udruži više manjih jedinica lokalne samouprave, uvodi se unutrašnja kontrola komunalne milicije. Ona se odnosi na kontrolu upotrebe sredstava prinude, što je jako dobro, jer je upotreba prinude vrlo osetljivo pitanje, a izazvalo je negde najviše komentara u javnosti.

Još jedna novina koju donosi ovaj predlog zakona je promena imena komunalne policije u komunalna milicija zbog usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kojim je utvrđeno da pravo na upotrebu naziva policija, ima isključivo MUP i Ministarstvo odbrane.

Predviđen je i rok za promenu postojećih naziva i oznaka u komunalna milicija, u budžetima opština i gradova koje žele da obrazuju komunalnu miliciju, potrebno je da se obezbede dodatna sredstva za obrazovanje i za početak rada, kao i za osposobljavanje i usavršavanje komunalnih milicionera, pri tome vodeći računa o odluci i maksimalnom broju zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava.

Mogu se očekivati uvećani budžetski prihodi od naplate novčanih kazni za prekršaje. Komunalna milicija treba da doprinese boljoj zaštiti i imovine i ljudi u jedinicama lokalnih samouprava.

Preventivno delovanje i predupređivanje prekršaja komunalnog reda jeste ono što se očekuje i što je glavni cilj donošenja ovog zakona, uvođenje komunalne milicije u opštinama prati i savremene tendencije koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i u jačanju njihovog partnerstva sa policijom.

Na kraju, uvaženi ministre, želim da vas pohvalim, s obzirom na vaše svakodnevne obaveze, vi nalazite vremena i da obiđete lokalne sredine, da se upoznate sa problemima sa kojima se susreću jedinice lokalnih samouprava.

U jednoj takvoj poseti bili ste i u opštini Vrbas i ja vam se još jednom zahvaljujem na izdvojenom vremenu da nas obiđete i saslušate. Hvala.

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.