Најновије

Ефикаснијом заштитом од дискриминације градимо друштво  толеранције, равноправности и поштовања људских права Посланичка група

Марјана Мараш, овлашћена представница Посланичке групе Социјалистичка партија Србије говорила је о Извештају о раду Повереника за заштиту равноправности Републике Србије за 2018.годину.

Притужбе које су поднете Поверенику током 2018 године односе се на дискриминацију на основу старосног доба, на основу пола, рођења, брачног и породичног статуса, сексуалне оријентације, а на врху по броју притужби налази се дискриминација на основу инвалидитета.

Поштована поверенице са сарадницима, поштовани народни посланици, пред нама је 9. Извештај о раду Повереника за заштиту равноправности Републике Србије за 2018. годину, у складу са мандатом и надлежностима Повереника који произилазе из Закона о забрани дискриминације.

Институција Повереника установљена је Законом о забрани дискриминације као инокосни државни орган, самосталан и независтан у обављању послова утврђених законом. Једна од основних надлежности Повереника јесте поступање по притужбама због дискриминација. Важно је истаћи и транспарентност у раду Повереника.

Упркос прокламовању начела једнакости и забране дискриминације, дискриминација је још увек распрострањена друштвена појава, заступљена у свим државама света, без обзира на њихова политичка уређења и на демографске структуре.

Током 2018. године, Повереник је поступао, како сте навели, у 1.407 предмета, што представља повећања броја предмета у односу на претходну годину. У складу за законским овлашћењима Повереник је поднео 947 притужби, а по притужбама Повереник је дао и 300 препорука мера за остваривање равноправности. Поднео је  четири предлога Уставном суду за оцену уставности и законитости, три кривичне пријаве, једну тужбу за заштиту дискриминације и један захтев за покретање прекршајног поступка.

У току 2018. године упућено је девет иницијатива за измену прописа. Највише притужби поднето је због дискриминације на основу инвалидитета у више од једне четвртине укупних броја поднетих притужби.

На другом месту по бројности притужби је старосно доба, док се свака десета притужба односила на дискриминацију по основу пола.

Следе притужбе по основу рођења, здравственог стања, затим националне припадности и етничког порекла, потом брачног и породичног статуса и сексуалне оријентације.

Посматрајући области дискриминације у 2018. години, на првом месту се налази област пружања јавних услуга или коришћења објеката и површина.

Друга област је област рада и запошљавања, што захтева потпуније мере за подстицање равноправности, али и много већу друштвену одговорност послодаваца.

Следећа област у којој се подносе притужбе због дискриминације јесу поступци пред органима јавне власти, затим социјална заштита, област јавног информисања и медија, образовања и стручног оспособљавања.

Највећи број притужби поднет је против државних органа, како сте навели, односно органа јавне власти , па потом против правних лица и физичких лица.

Највећи број притужби примљен је из београдског региона, затим следи регион Шумадије, западне Србије, регион Војводине, јужне и источне Србије, регион КиМ.

По препорукама Повереника поступљено је у 61 случају, док у 17 случајева није поступљено, а у три случаја рок за поступање по препоруци још увек није истекао.

По препорукама мера за остваривање равноправности органа јавне власти и другим лицима поступљено је, како сте навели, у 98,3% случајева, док је по препорукама за отклањање последица повреда одредаба Закона о забрани дискриминације по основу инвалидитета као личног својства поступљено у свим случајевима. Види се да се наставља тренд поступања по препорукама, што води закључку да дискриминаторно поступање није резултат намере.

Физичка лица су Поверенику поднела више од две трећине од укупног броја поднетих притужби. Жене су се обраћале Поверенику чешће него мушкарци.

Повећан је и број грађана који су тражили информације телефоном и електронском поштом. Разлози су потребе грађана, њихова већа информисаност, бројни проблеми и проблеми који су се појавили код примене појединих закона. Наравно, и рад Повереника има повећану видљивост.

Иако Повереник за заштиту равноправности наставља са радом на заштити грађана и грађанки од свих облика дискриминације и унапређивању равноправности, друштво се ипак и даље суочава са бројним изазовима на плану унапређења равноправности.

Постојећим антидискриминационим законодавством у Србији постављен је основ за унапређење равноправности и сузбијање дискриминације, али тај правни оквир потребно је унапређивати и усклађивати са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима.

У унапређењу равноправности и сузбијању дискриминације изузетно важну  улогу имају и судови. Ако није судски процесуирано не значи да није било дискриминације у свакодневном животу. Људи трпе различите последице због различитих разлога и нису спремни да затраже судску заштиту.

Дискриминација на основу инвалидитета се као основ дискриминације већ годинама налази у врху по броју притужби, а тако је било и у 2018. години.

Особе са инвалидитетом у Републици Србији слично као и у ЕУ престављају једну од најугроженијих група становништва у свим областима друштвеног живота. Они су најчешће дискриминисани у области приступачности, јавним објектима и површинама, доступности услуга, информацијама и у комуникацијама.

Према резултатима последњег пописа у Србији живи 571.780 особа са инвалидитетом. Њихови проблеми могу се класификовати у следеће групе: проблем изједначавања могућности особа са инвалидитетом, проблем економско-социјалног положаја особа са инвалидитетом и проблеми деловања инвалидских организација. Сматра се да ови проблеми нису нестали ни успостављањем новог антидискриминационог  закона.

На другом месту према броју поднетих притужби у 2018. години, налази се старосно доба које се као основ дискриминације често појављује у комбинацији са још неким личним својством попут инвалидитета здравственог стања.

Закон о забрани дискриминације забрањује дискриминацију лица на основу старосног доба и наглашава да старији имају право на достојанствене услове живота без дискриминација, а посебно право на једнак приступ и заштиту од занемаривања и узнемиравања у коришћењу здравствених и јавних услуга.

Положај старијих особа регулисан је бројним међународним документима. Важно је ипак нагласити да се овај вид дискриминације не везује нужно за старост као социјалну категорију иако најчешће погађа људе у зрелој животној доби.

Управо данас, 1. октобра, обележавамо међународни дан старијих особа. Међународни дан старијих особа уведен је одлуком УН 1990. године, у намери да се укаже на проблем са којим се старији суочавају, али и на допринос који данас имају у друштву.

У Србији, готово два милиона људи је старије од 60 година, тачније 1,89; скоро 1,3 милиона људи је старије од 65 година; а 106.951 је старије од 85 година.

Као и у свету, и у Србији расте проценат старијих и процењује се да ће 2041. године, више од четвртине становништва бити старије од 65 година. Посебно тешка ситуација биће у сеоским срединама.

Овде је додатни проблем што старији људи често не пријављују када су жртве дискриминације јер их је стид, осећају се немоћно, или нису довољно информисани о томе како да поднесу захтев. Просечна старост становника у Србији је 42,7 година, а по подацима УН током протекле деценије становништво у Србији убрајало се међу пет најстаријих на свету. Стручњаци подсећају да са повећањем броја старијих лица расте и ризик од њихове социјалне изолације.

Ефикасна борба против дискриминације и насиља као и међугенерацијска солидарност нису само обавеза, него и морални императив у сваком одговорном друштву. Према извештају Повереника, особе између 50 и 60 година старости најчешће се сусрећу са потешкоћама у поступку запошљавања и рада због распоређивања на ниже радно место, отказивања или не закључивања уговора о раду због година живота и односа према старим радницима и предрасуда о њиховој неефикасности и непродуктивности.

Поред тога, неповољан је и положај суграђана старијих од 65 година живота који се, без обзира на бројне проблеме, према свим истраживањима и даље ређе обраћају надлежним органима, тако да немамо прави увид у ову врсту дискриминације. Посебно забрињава прогноза даљег интензивног старења услед ниског наталитета, фертилитета и миграције млађег становништва.

Продужен је животни век и повећан удео старијих у становништву, па се старије особе суочавају са бројним економским, социјалним и здравственим изазовима.

Пракса Повереника показује потребу унапређења палијативног збрињавања у циљу побољшања квалитета живота пацијената и очувања достојанства човека у последњим данима живота.

Свакако, посебно желим да вам се захвалим за ово зато што заиста много људи има проблеме и неопходно је порадити као држава на овом проблему о палијативном збрињавању пацијената.

Пол као основ дискриминације заузима треће место. Иако жене и даље у већем броју подносе притужбе због дискриминације на основу пола, приметно је да све више мушкараца то чини. Примера ради, они су подносиоци притужбе за дискриминацију били на основу пола у облику здравствене заштите када је било у питању да су болесна деца и ко од родитеља може да остане у пратњи у болницама.

Радни однос је једно од поља у којима су изузетно заступљена неравноправност полова, што је последица дубоко укорењеног неједнаког вредновања рада и друштвених улога мушкарца и жене.

Желим овде да напоменем да на овај проблем неједнаког вредновања рада мушкараца и жена, указао и Ивица Дачић, као мандатар за састав Владе још 2012. године, у свом експозеу. Постоји пракса да су жене дискриминисане приликом напредовања због чињенице да су одсуствовале са рада ради неге детета.

Такође, примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, далеко више погађа жене, имајући у виду да у јавном сектору нарочито у јавним службама ради неупоредиво више жена него мушкараца и не постоји могућност да прерасте њихов радни однос из одређеног у неодређено. Види се и даље да постоји потреба унапређивања координисаног и ефикасног деловања у свим институцијама система у пружању заштите од насиља у породици, других облика родно заснованог насиља.

У циљу економског оснаживања жена потребно је континуирано предузимати мере за подстицање запошљавања и женског предузетништва, као и за заштиту жена од дискриминације на тржишту рада, а посебно ради остваривања равноправности и приступ радним местима, једнаким условима за напредовање и једнакој заради.

Потребно је предузимати даље мере ради усклађивања равнотеже између породичних, радних обавеза, односно рада и родитељства.

Такође треба подржати и ваше препоруке које се односе на предузимање мера и активности како би се обезбедило укључивање и подстицање равномерне заступљености жена и мушкараца у свим сферама политичког и јавног живота. Када је у питању вршење јавних функција, имајући у виду да родну равноправност у пракси је тешко остварити без сразмерног и непосредног учешћа жена у процесу доношења одлука у свим сферама јавног живота, на свим нивоима.

Иако је Закон о спречавању насиља у породици постигао одређене ефекте и унапредио систем пружања заштите од насиља у породици, других облика родно-заснованог насиља, проблем насиља и даље постоји, неопходно је уз јачање надлежних институција и јачање система подршке жртвама, унапређивање и СОС линије за жене жртве насиља, што сте навели у извештају.

Сумирајући бројне активности које сте имали у 2018. години, види се ваша намера да у будућности пружите ефикаснију заштиту од дискриминације и да даље радите на унапређивању равноправности, а све у циљу да изградимо друштво на темељима толеранције, равноправности и поштовања људских права  свих наших грађана и грађанки, да створимо такав културни образац за друштво у коме дискриминација се осуђује, а равноправност поштује и подржава, али и подразумева.

На крају, желим да истакнем да ће посланичка група СПС подржати ваш извештај, као и све предлоге закључака Одбора за људска, мањинска права и равноправност полова.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.