Најновије

Економска одрживост пензијског система Посланичка група

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Основни циљ реформе система пензијског и инвалидског осигурања је стварање услова за дугорочну економску одрживост пензијског система, која ће обезбедити правну сигурност и бољи социјални положај садашњих и будућих генерација пензионера.

Поштовани председавајући, уважени министри са сарадницима, ја ћу се кратко осврнути на овај сет предлога закона који су на дневном реду, а који су резултат добре и стабилне економске политике коју води ова Влада. Осврнућу се кратко на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Пензијско и инвалидско осигурање у Републици Србији је обавезно. Изменама овог закона, који је кровни за питања пензијског и инвалидског осигурања, прописују се и добровољни пензијски фондови и пензијски планови, који су уређени посебним законом, али је било потребно унети их и у кровни закон.

Основни циљ реформе система пензијског и инвалидског осигурања је стварање услова за дугорочну економску одрживост пензијског система, која ће обезбедити правну сигурност и бољи социјални положај садашњих и будућих генерација пензионера.

Сведоци смо промена у демографском кретању становништва, другим речима, због продужења животног века становништва, све је више оних који користе овај систем пензијског и инвалидског осигурања, тако да се ствара неповољан однос између броја запослених који плаћају доприносе и броја корисника пензија.

Тренутно, због тог неповољног односа, држава из буџета дотира Фонд ПИО. Овакав однос захтевао је реформу пензијског система, како би постао одржив. Реформе су спровођене у више фаза. Подигнута је старосна граница за одлазак у старосну пензију, за мушкарце 65 година, а за жене постепено подизање границе за шест месеци, годишње до 65 година. Затим, пооштрени су услови за одлазак у инвалидску пензију. Уведена је превремена старосна пензија, када је испуњен услов за радни стаж, али не и за године старости, као и ефикаснија наплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Поред свих предузетих мера за дугорочну стабилизацију и оздрављење система пензијског и инвалидског осигурања, кључни фактор лежи у новим инвестицијама и новом запошљавању, јер за сада пензионери подносе тај терет, посебно је њихов материјални и социјални положај био погоршан рестриктивним мерама које држава због макроекономске стабилности морала да уведе.

На срећу, захваљујући привредном расту и стабилној економској политици, омогућено је да се пензије усклађују по основу кретања потрошачких цена и кретања просечне зараде запослених у Републици Србији, по такозваном швајцарском моделу, што се овим законом установљава.

Овај предлог закона, што бих посебно похвалила, установљава право на породичну пензију и ванбрачном супружнику, јер су брачна и ванбрачна заједница изједначени, па је нормално да осим осталих права ванбрачног партнера, постоји и право на породичну пензију.

Други закона на који бих се кратко осврнула јесте Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Овим предлогом закона смањују се стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање са 26% на 25,5%. Тако се смањује фискално оптерећење прихода које физичка лица остваре по основу рада. Такође, смањује се стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и за послодавце са 12% на 11,5%.

Смањење доприноса за ПИО требало би да допринесе већој мотивисаности послодавца, односно привредних субјеката на веће запошљавање, а тиме и на нове инвестиције, како домаће, тако и стране, јер овако решење у коначном смањује трошак послодавца, дакле, привреду у целини.

Ова стимулативна мера, у крајњој линији, треба да допринесе бржем привредном расту, а тиме и бољим пуњењу Фонда ПИО и помоћи његовој самоодрживости.

Такође, овим законом продужава се рок остваривања права на повраћај дела плаћених доприноса за социјално осигурање и за послодавце по основу зараде за свако новозапослено лице. Ова субвенција продужава се и на 2020. годину.

Затим, закон уноси ослобађање од плаћања доприноса на терет послодавца и на терет запосленог за новооснована привредна друштва из области иновационе делатности, односно за осниваче ових друштава и то у периоду од три године од оснивања, почев од 1. марта 2020. године.

Све ово нас уверава да ће развојни пут Србије бити настављен, а посланичка група СПС, партије која води рачуна о социјалној правди, ће подржати сва ова законска решења, јер се њима унапређује положај привреде, повећава запосленост, а тиме и социјално економски положај грађана. Захваљујем.

Категорије: Посланичка група