Најновије

Настављамо са модернизацијом и дигитализацијом јавне управе Посланичка група

ЗВОНИМИР СТЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је на Деветој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Овим законима доприноси се јачању правне државе и смањењу трошкова. Грађани ће брже и једноставније остваривати своја права пред органима јавне управе успостављањем Регистра административних поступака.

 Поштовани потпредседниче Народне скупштине, уважени министре са сарадницом, поштоване колеге народни посланици, уважени грађани Србије, у овом сазиву Народна скупштина веома динамично ради и за свега осам месеци од конституисања усвојено је преко 170 аката од чега је чак 82 закона, што је потврда одговорног односа законодавне гране власти према нашим грађанима чији смо ми представници.

                У том смислу желим да захвалим и председнику Народне скупштине који је дао нову динамику парламенту и колегама посланицима.

                И данас имамо пакет од четири закона којима се такође унапређује законодавни простор наше државе. Ја бих говорио о два закона, који представљају наставак дигитализације која је годинама уназад један од приоритета и стратешких циљева Владе Републике Србије и имплементира се у свим секторима друштва.

                Поменуо бих, као и моје колеге, да је један од највидљивијих резултата дигитализације електронска управа, а овај пројекат је започео и у великој мери реализовао претходни министар државне управе и локалне самоуправе, господин Бранко Ружић.

                Законски предлози који су данас на дневном реду, посебно Закон о електронском фактурисању, у великој мери су прилагођени процесу дигитализације. Уводи се обавеза електронског фактурисања свих комерцијалних трансакција, односно извршног промета роба, услуга или других добара. Електронска фактура преноси се са издаваоца на примаоца без физичког облика фактуре и документ је од суштинске важности за трговинске партнере, рачуноводство и пореске органе.

                Предности електронског фактурисања су, пре свега, транспарентност, брже плаћање, већа ефикасност и правна сигурност, као и сузбијање сиве економије. На тај начин омогућавају ефикасну контролу наплате пореза.

                Обавеза електронског фактурисања односиће се на све обвезнике који су у систему пореза на додату вредност, а то су субјекти јавног и приватног сектора. У складу са наведеним, електронско фактурисање можемо посматрати као део електронског пословања.

                Један од савремених модела пословања бројних компанија данас је и концепт друштвене одговорности, што је довело до развоја свести о потреби заштите животне средине. Овде мислим, пре свега, на потрошњу папира за чију производњу морамо да сечемо дрвеће. Дакле, можемо рећи да ће електронско фактурисање чувати наше шуме.

                Очекује се да ће овакав начин пословања донети бројне користи и олакшице у самој процедури, јер ће се електронским фактурисањем могућност људске грешке свести на минимум и омогућиће се боља контрола књижења у рачуноводству.

                Као социјалиста не могу да не приметим још једну предност овог закона, а то је смањење трошкова и много брже и лакше пословање, што би великом броју привредних друштава, али и јавном сектору које је честим финансијским трансакцијама омогућило значајне уштеде.

                Други закон који је у непосредној вези са дигитализацијом јесте Предлог закона о регистру административних поступака. То је наставак модернизације јавне управе, а до сада смо, као што сам већ напоменуо, остварили добре резултате, успоставили и покренули бројне услуге. У овом контексту веома је важан Закон о електронској управи из 2018. године који је основни правни оквир за реализацију даљих нормативних, али и практичних корака у сектору дигитализације. Показало се већ да се применом нових технологија олакшава комуникација између грађана и управе, мења се начин пружања јавних услуга, а грађани могу брже, ефикасније, јефтиније да заврше своје послове.

                Успостављање регистра административних поступака управо има тај циљ, да омогући грађанима да брже, једноставније остварују своја права пред органима јавне власти, органима локалне самоуправе, јавним предузећима и другим органима и организацијама које имају јавна овлашћења. Говорили смо много пута да је администрација огледало сваке државе.

                Регистар административних поступака водиће се у електронском облику и садржаће инвентар свих могућих административних поступака који се воде у Републици Србији. Регистар ће обезбедити транспарентност сваког поступка и увид у ток предмета код надлежних органа за вођење административног поступка, све до чињенице који је службеник персонално задужен за одређени предмет. Регистар је јавно доступан свим заинтересованим грађанима који могу пратити ток својих поднесака, а да не морају ићи на разне шалтере и добијати различите информације о свом предмету.

                Управо ће једна од великих предности овог регистра бити систематизација поступака и методолошко уједначавање праксе, како за остваривање једног истог права органи јавне власти не би поступали различито у различитим срединама или органима. Електронски вођен регистар смањиће управо те разлике које често проистичу из различитих тумачења одређеног захтева грађана или привреде или недовољне стручности.

                Регистар добија на значају због великог броја административних поступака, великог броја грађана и привредних субјеката који пред органима јавне властима воде различите административне поступке. Те бројкГе су, поред осталог, до увођења електронске управе, биле један од разлога споре администрације која је била претрпана захтевима у папирнатој форми. Сада се та слика поступно мења и администрација постаје ефикасна, а грађани задовољнији што на једном шалтеру или преко електронског портала, а сада и преко новог регистра административних поступака могу да остварују своја права.

                Како би грађани имали информацију о којим се административним поступцима ради, навео бих неке од оних који ће бити обједињени у електронском регистру административних поступака и који ће се стално ажурирати. То су поступци за добијање различитих докумената, исправа, службених и личних, као што су: решења, уверења, потврде, лиценце, дозволе, одобрења, мишљења, обавештења, сведочанства, услове, декларацију, записнике, изводе из службених евиденција и бројна друга документа.

                Успостављање регистра допринеће већој правној сигурности, а тиме и јачању правне државе, имајући у виду да ће информације о административним поступцима у сваком тренутку бити у складу са важећим прописима. Такође, на овај начин обезбеђује се једнообразност у поступању, а грађани и привреда ће у сваком тренутку имати увид у документацију, обрасце, износе такси и накнаде.

                Сматрамо да ови закони доприносе јачању правне и ефикасне државе и смањењу трошкова, и када је у питању електронско фактурисање и када је у питању регистар административних поступака, тако да ћемо у дану за гласање подржати све предлоге законе из овог претреса. Хвала.

Категорије: Посланичка група