Najnovije

DRUGO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE

PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA     MILISAV PETRONIJEVIĆ: Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SPS je danas jasno iskazala svoj stav u raspravi, kada je u pitanju Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, dajući punu podršku tom predlogu zakona, dajući i neke dopune šta još sve da obuhvati, a o čemu je danas bilo govora. Imajući u vidu da je to značajan zakon koji daje sigurnost i predvidivost ljudima koji se time bave  kako i na…

Opširnije...

DRUGO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE

Prdlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zastiti vazduha, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetickim resursima za hranu i poljoprivredu, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zastiti i odrzivom koriscenju bioloske i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zastiti i koriscenju prekogranicnih vodotokova i međunarodnih jezera iz 1992. godine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između drzava clanica Zdravstvene mreze Jugoistocne Evrope o aranzmanu sa zemljom domacinom o sedistu Sekretarijata Zdravstvene mreze Jugoistocne Evrope   SNEŽANA BOGOSAVLJEVIĆ BOŠKOVIĆ: Poštovani predsedavajući, Uvaženi Ministri, Predstavnici Vlade , Dame i…

Opširnije...

Pitanja Vladi Republike Srbije

U skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine27. decembra,poslednjem četvrtka u mesecu, narodni poslanici su od 16,00 do 19,00 časova postavljali pitanja Vladi Republike Srbije. Svoje pravo da postave pitanja iskoristili su i narodni poslanici Poslaničke grupe SPS Miletić Mihajlović i Stefana Miladinović. Narodni poslanik Miletić Mihajlović postavio je pitanje ministru privrede i finansija Mlađanu Dinkićuu vezi sa Opštinom Žagubica kojoj je, iako jednoj od najsiromašnijih i najnerazvijenijih,iz budžeta u ovoj godini na ime naknade oduzeto19 miliona dinara. –       Račun opštine je svakodnevno u blokadi i bez obzira na visinu priliva, 50% uvek se blokadom oduzima opštini, a danas je na primer…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ”Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat ”Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu”),  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju ĐORĐE MILIĆEVIĆ: Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, pred nama je set izuzetno važnih zakonskih predloga. Ono što želim na samom početku da kažem, kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju NEĐO JOVANOVIĆ: Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, pored onoga što su moje uvažene kolege iz poslaničke grupe SPS, gospodin Milićević i gospodin Petronijević istakli, istaći ću još nekoliko razloga za koje smatram da su razlozi koji se ovde od…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju MILISAV PETRONIJEVIĆ: Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, narodni poslanici, predloge sva četiri zakona koja su danas predmet zajedničke rasprave poslanička grupa SPS će podržati. O tome je detaljno govorio ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, naš drug Đorđe Milićević, i…

Opširnije...

DEVETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

NEĐO JOVANOVIĆ: Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, kolege poslanici, poslanička grupa SPS će podržati predloge zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama. Ovim zakonima se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Ivicom Dačićem na dobrom putu da konačno uvede red u sistem vlasti, ovaj put sudske vlasti. Ne sumnjivo je da Ministarstvo pravde Republike Srbije na čelu sa ministrom Selakovićem učinilo veliki napor da se sistemski poboljša kvalitet krivično-pravne zaštite i u vremenu konsolidacije stanja u pravosuđu omogući sudovima da efikasno postupaju i donose pravične…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama; Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; Predlog zakona o javnim prduzećima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za rzvoj Republike Srbije; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji; Predlog zakona o zateznoj kamati; Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

MILISAV PETRONIJEVIĆ: Poštovani predsedavajući, ministarko, saradnici, narodni poslanici, poslanička grupa SPS će podržati svih osam predloga zakona, ekonomskih zakona koji su na dnevnom redu. Naš stav o tome je izneo juče ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, gospodin Dejan Radenković, a danas je u najvećem delu o tim zakonima govorio naš kolega Đorđe Milićević. Zato ću se samo kratko osvrnuti na neke od ovih zakona, i to na one koji nisu dovoljno privukli pažnje u odnosu na sve druge. Kada je u pitanju Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga, želim samo kratko da se osvrnem na to na sledeći način.Predloženi…

Opširnije...