Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Zainteresovana fizička lica (članovi SPS, zaposleni u Stručnoj službi GO SPS) čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca- Socijalističke partije Srbije mogu ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti, u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:

Ime i prezime: Miljan Mitić, pravnik, Referent za imovinsko-pravne poslove u sedištu Glavnog odbora SPS.

Kontakt telefon: 011/2630-048

Mail: [email protected]

U skladu sa članom 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:

  • informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
  • prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
  • daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. predmetnog zakona;
  • sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. predmetnog zakona.