Pavle Budakov

Rođen 9. jula 1945. godine u Kikindi. Medicinski fakultet završio u Novom Sadu, položio specijalistički ispit iz patologije i stekao zvanje lekara specijaliste. Odslužio vojni rok 1972/1973. godine. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je izabran za asistenta na predmetu patologija, a u zvanje redovnog profesora 1991. godine. Bio je načelnik Zavoda za patologiju u Novom Sadu; četiri godine prodekan, a od 1992. do 2000. godine dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Stručno se usavršavao 20 meseci u Sjedinjenim Američkim Državama; bio je predsednik Udruženja patologa SFRJ i član Evropskog udruženja patologa. Na Medicinskom fakultetu u Banjaluci bio je profesor 15 godina. Objavio više od 100 stručnih i naučnih radova; urednik je i autor udžbenika patologije za studente medicine i mentor više od 10 magistarskih i doktorskih teza.

Od 1996-2000. godine bio je potpredsednik Izvršnog veća APV. Bio je član Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, a od početka višestranačkog sistema predsednik Gradskog odbora SPS u Novom Sadu, član Pokrajinskog odbora i Izvršnog odbora PO SPS u Vojvodini u više navrata i danas. Predsednik je Poslaničke grupe SPS,JS u Skupštini AP Vojvodine. Član Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i Predsedništva SPS.