Prof. dr Mirko Kerkez

Rođen 1952. godine u selu Smoljane kod Bosanskog Petrovca gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1973. godine, a diplomirao je 1979. godine sa prosečnom ocenom 8,21. Po završetku lekarskog staža u Krupnju, od 1981. godine je stalno zaposlen na Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio 1985. godine sa odličnim uspehom. Doktor medicinskih nauka je postao 1996. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Intrahepatična litijaza, dijagnostika i hirurško lečenje”. Za asistenta na predmetu hirurgija izabran je 1997. godine; za docenta je izabran 2007. godine. Za vanrednog profesora na katedri hirurgije izabran je 2012. godine.

Profesor Kerkez trenutno obavlja funkcije načelnika Prvog odeljenja Prve hirurške klinike KCS i zamenika direktora Kliničkog centra Srbije.

Preko 15 godina je šef hirurške ekipe u Urgentnom centru KCS. Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima. Član je Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva. Bio je mentor na izradi nekoliko završnih radova specijalističkih akademskih studija iz hirurške anatomije, kao i magistarskih teza i doktorskih disertacija. Glavni je istraživač na projektu “Korelacija MANNHEIM peritonitis indeksa i SOFA skora u proceni težine peritonitisa, pojave sistemskih komplikacija i ishoda lečenja bolesnika sa peritonitisom”. Kao istraživač učestvuje u multidisciplinarnom projektu Ministarstva nauke i tehnologije republike Srbije pod nazivom “Uticaj biometeoroloških faza na zdravlje ljudi”, za projektni period 2011. – 2015. godine.

Profesor Kerkez je dobitnik Zlatne plakete opštine Krupanj i Petrovca na Mlavi.

Profesor Kerkez je član SKANU (Srpska Kraljevske Akademije naučnika i umetnika), član Bugarske Akademije nauka i član Sveslovenske Ruske Akademije.

Partijske funkcije:

-član je Socijalističke partije Srbije

– bio je član Glavnog i Izvršnog odbora SPS-a;

-vodio je partiju u gradu Šapcu;

-trenutno je član Glavnog odbora SPS-a i Predsedništva SPS-a.