Prof. dr Snežana Bogosavljević – Bošković

Rođena je 24.januara 1964.godine u Ivanjici, Republika Srbija. Osnovnu i srednju Prirodno-tehničku školu završila je Ivanjici. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Čačku 1986.godine. Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu magistrirala je 1990. i na istom fakultetu je i doktorirala 1994. godine. Odbranivši doktorsku disertaciju, u 30.toj godini života, bila je jedna od najmlađih doktora nauka u tadašnjoj akademskoj zajednici Srbije.

Profesionalnu karijeru započela je kao asistent pripravnik za predmete iz oblasti Zootehnika na Agronomskom fakultetu u Čačku 1987.godine. Za asistenta je izabrana 1990. godine, za docenta 1995, za vanrednog profesora 2000., a za redovnog 2006.godine. Na Agronomskom fakultetu zaposlena je bez prekida od 1987. godine. Angažovana je kao profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor je ili koautor preko 250 naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Objavila je monografiju, praktikum i više publikacija iz oblasti Tehnologije gajenja domaćih životinja.

U proteklom periodu obavljala je i više različitih funkcija vezanih za Fakultet, Univerzitet i naučno-istrživački rad. Bila je član Saveta Univerziteta u Kragujevcu, član Stručnog veća Univerziteta za biologiju i hemiju sa hemijskim inženjerstvom i biotehnologijom, član Suda časti Univerziteta, prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad.

Bila je mentor ili član komisija za ocenu i odbranu većeg broja diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija. Učestvovala je kao istraživač ili rukovodilac u izradi većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata.

Član je Socijalističke partije Srbije od osnivanja, od 1990. godine. Obavljala je funkciju potpredsednika GO SPS Čačak, kao i potpredsednika Foruma žena GO SPS Čačak. Od 2014. član je Glavnog odbora SPS i član Predsedništva Glavnog odbora SPS.

Bila je poslanik u Skupštini Republike Srbije od 2012. do 2014.godine. Od 27.04.2014. do 11.08.2016. obavljala je funkciju Ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi RS. Od 11.08.2016. poslanik je u Skupštini RSrbije.

Udata je i majka jednog deteta.