Prof. dr Žarko Obradović

potpredsednik

Prof. dr Žarko Obradović je rođen 1960 godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beranama. Osnovne, magistarske i doktorske studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je i odbranio doktorsku tezu: „Manjinski problemi u odnosima balkanskih država“ 2002 godine.

U naučnoistraživačkom i stručnom radu prof. Dr Žarko Obradović se, pored pitanja položaja i prava pripadnika manjina u državama Balkana, bavio i pitanjima od značaja za istoriju i međudržavne odnose na Balkanu, geopolitičkim položajem Srbije, pitanjima političkog sistema i teritorijalne organizacije države, lokalnom samoupravom i drugim pitanjima od značaja za politički sistem i međunarodni položaj Srbije.

Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova i savetovanja na teme: politički sistem, lokalna samouprava, prava pripadnika manjina, razvoj i unapređivanje obrazovnog sistema, međudržavni odnosi na Balkanu.

Autor je monografija: Balkan Ethnic Emigma: 20 th and 21 st Century, Čigoja štampa, Beograd, 2015 god. Minorities in the Balkans – 19th end 20th Century, Cigoja press, Belgrade, 2015., Balkanski etnički mozaik – manjinsko pitanje na Balkanu, Čigoja štampa, Beograd 2014 godine, Geopolitika Srbije, Megatrend Univerziteta, Beograd 2011., Manjine na Balkanu, Čigoja štampa, Beograd 2002., Karakteristike Zakona o lokalnoj samoupravi, sa tekstom zakona, Ekspert, Beograd, 1999.

Autor je i koautor više članaka u naučnim časopisima.

Član je Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja. Bio je sekretar Gradskog odbora SPS Beograda u periodu 1992-1997 godine.Član je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije u više saziva. Bio je zamenik predsednika Socijalističke partije Srbije od 2006. do 2014. godine. Sad je potpredsednik Glavnog odbora SPS.

Bio je zamenik ministra u Vladi Republike Srbije od 1997 – 2001 godine. Narodni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srbije bio je u periodu 2001 – 2008 godine i poslanik je u aktuelnom sazivu Narodne Skupštine od aprila 2014 godine. Bio je član delegacije Narodne Skupštine RS u Skuštini Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u periodu 2007-2008 godine i u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope 2006-2007 godine, gde je član delegacije Narodne Skupštine i u aktuelnom sazivu Saveta Evrope od juna 2014 godine. Bio je predsednik i zamenik predsednika Poslaničkog kluba SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predsednik je Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije u aktuelnom sazivu i predsednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Narodnom Republikom Kinom.

Od 2008-2013 godine bio je Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.