Најновије

Реформисање коморског система у корист привреде

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Десетој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о привредним коморама и Предлогу закона о задругама:

„Главни и најобухватнији задатак коморе је да заступа и штити интересе привреде и привредника, што подразумева све оне активности које су усмерене на креирање амбијента повољног за пословање, промоцију привреде у земљи и ван ње, едукативне активности и слично, а подразумева и активну укљученост свих чланова привредне коморе у смислу изношења ставова, примедби, сугестија и да тако обједињени захтеви привреде дођу до оних који креирају политику и оних који доносе одлуке“.

Oпширније...

Поштовање законитости је циљ и приоритет озбиљне правне државе

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Деветој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о извршењу и обезбеђењу:

„Предлогом овог закона спречава се пропадање нашег законодавства, када је реч о извршном поступку, а подједнако се штити и јавни интерес и интерес дужника и интерес поверилаца. Унапређује се квалитет живота грађана штитећи безбедност, штитећи јавни ред и мир, људска права и слободе, и свако правично поступање“.

Oпширније...

Конверзија је веома осетљиво питање

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица и овлашћена представница Социјалистичке партије Србије на Тринаестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду и Предлогу закона о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији:

“Важност Закона о конверзији је због тога што утиче на промену облика својине из корисништва у власништво, а односи се на државну имовину која је у свакој земљи најважнији ресурс. Конверзију никако не треба посматрати као средство којим ће се исправити грешке које су почињене лошом приватизацијом”.

Oпширније...

Развијен систем кредитирања и модерна тржишна привреда

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке парије Србије на Дванаестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хипотеци.

“Предлогом закона заштићена су права и интереси дужника, односно власника непокретности које се стављају под хипотеку, смањује се администрација и смањује се учешће државних органа у самом поступку, што је добро. Уз доследну примену измењеног и допуњеног Закона о хипотеци установиће се систем хипотеке у складу са захтевима савремене економије, привреде и финансија и у складу са најнапреднијим упоредним међународним стандардима из ове области”.

Oпширније...

Либералније транспортно тржиште железница

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Петој седници Првог редовног заседања Народне скупштине на заједничком и јединственом претресу о Предлогу закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају

“Применом овог закона обезбедиће се могућност пословања више железничких превозника, што ствара услове за развој конкуренције на транспортном тржишту под једнаким и транспарентним условима. Обезбедиће се шира права корисника, бољи квалитет услуга, нове уговорне обавезе и што је веома важно допринеће се бржем реструктурирању и бржој реформи „Железница Србија“.

Oпширније...

Први корак ка целовитој реформи инспекција и инспекцијског надзора

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о инспекцијском надзору: „Оно што ми социјалисти сматрамо да је јако важно, јесте да се што пре, што хитније изврши расподела надлежности између републичких инспекција и локалних инспекција, односно инспекција градова и општина. Зашто на ово указујемо? Потпуно са правом, имајући у виду да долази до преклапања надлежности, имајући у виду да постоје и републички инспектори за област екологије и локални инспектори за област екологије и републички инспектори за област туризма и локални инспектори за област туризма. Често се те…

Oпширније...

Инспекцијски органи у служби покретача привредног развоја

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о инспекцијском надзору “Ово је закон којим се прописују савремени стандарди инспекцијског надзора и заједничка правила и процедуре за инспекције, што ће у приличној мери увести ред у рад инспекцијских органа, олакшати пословање привредних субјеката, што и јесте циљ закона, да отклони све уочене проблеме, да смањи простор за корупцију, онемогући селективну примену инспекцијског надзора и на тај начин допринесе стварању једне уређене државе, каква Србија и треба да буде”.

Oпширније...

Измене закона у интересу грађана

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другом ванредном заседању Народне Скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности, Предлогу закона о измени и допуни Закона о ванпарничном поступку, Предлогу закона о изменама и допунама Породичног закона, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о наслеђивању, Предлогу закона о допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине: „Изузетно важна тема и изузетно важан сет закона је данас на дневном реду Парламента, чијим усвајањем ће…

Oпширније...

Енергетика је уз саобраћај и пољопривреду највећа развојна шанса Србије

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије на Дванаестој седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2014. години о Предлогу закона о енергетици, Предлогу закона о изменама Закона о планирању и изградњи, Предлогу закона о изменама Закона о матичним књигама, Предлогу закона о измени и допуни Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе и Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II): „Данас расправљамо о сету закона из…

Oпширније...

Развој тржишта осигурања и модеран систем платног промета

СУЗАНА СПОСОЈЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Десетој седници Другог редовног заседања Народне Скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о осигурању, Предлогу закона о платним услугама, Предлогу закона изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга, Предлогу закона изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлогу закона изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Предлогу закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу: „На дневном реду је сет закона који је предложила Народна банка Републике Србије који регулишу веома важне области у финансијском систему наше земље. Своју…

Oпширније...